Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen och Hjärtrud

Skapad 2019-11-19 21:32 i Rydebäck Dibber Sverige AB
Barnkonventionen i praktiken
Förskola
Vi på Dibber Rydebäck Förskola avdelningen Bäcken arbetar med några artiklar från Barnkonventionen som passar in på de värdgrundsord som vårdnadshavarna kom fram till under höstens föräldramöte, samt att barnen får vara med och berätta vad som är viktigt för dem.

Innehåll

 

Mål och syfte

Vi på Bäcken kommer att arbeta med  Barnkonventionen under hela året på olika sätt. Den kommer att vara grunden för vårat dagliga arbeta på förskolan. På samlingar, i leken, vid matsituationer, vid utelek, på utflykter med mera. Vi kommer även utgå ifrån de värdgrundsord som föräldrarna skrev ner under hösten föräldramöte.

Föräldradelaktighet:

 • att känna sig trygg
 • att bli sedd och hörd
 • att få uppmärksamhet
 • att vara ärlig

Alla barns rätt.

Vi startar veckan med en samling där vi läser boken "Alla barns rätt" från Barnombudsmannen, vi samtalar om Barnkonventionen om de olika rättigheter som ALLA barn har och att dessa gäller i nästan hela världen:

 

 • att få hjälp när man behöver
 • att barn har rätt att lära sig de saker de finner intressanta
 • att ingen får göra barn illa
 • att barn har rätt att leka
 • att barn har rätt att vila om de är trötta..

 

 • Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 
 • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
 • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moralika, psykiska och sociala utveckling.
 • Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Vårt mål och syfte är att vi vill att alla barn får en förståelse för vilka rättigheter de har samt vad en rättighet är. Även att det faktiskt finns lagar på att varje barn har rätten till att må bra. Och att alla människor har lika värde oavsett etnicitet, kön, religion, ålder etc. 

Samt att barnen ska utveckla en trygghet i sig själva samt oss vuxna runt omkring. Att de ska veta att de har rättigheten till sin egen kropp, ingen annan. 

Metod

Vi kommer att uppmärksamma barnkonventionens dag den 20/11 med aktiviteter som barnen själva har fått vara med att bestämma, samt att vi samtalar kring barns rättigheter och avslutar med en liten fika som barnen själv att fått förbereda tillsammans.

Vi samtalar med barnen kring känslor med hjälp av olika känslokort som visar hur man kan känna sig om man är ledsen, arg eller glad mm. Även boken ”Liten” och annat material som är kopplat till förskolebrevet och barnkonventionen.  Vi ser även filmer som handlar om olika känslor och reflekterar kring detta med barnen. Även filmer om olika rättigheter varje barn har. Detta kommer vi naturligtvis koppla ihop med vårt värdgrundsprogram från Dibber där Hjärtrud givetvis får en speciellplats.

Serien ”Med all rätt” och ”Du är bäst” kommer vi att jobba med, då den tar upp barnkonventionen på barnens nivå.

https://urplay.se/serie/190393-med-all-ratt 

https://urplay.se/program/197834-du-ar-bast-att-trosta?autostart=true 

Dokumentation

Vi dokumenterar kontinuerligt på unikum. Vi sätter även upp dokumentation på våra väggar samt tar bilder på aktiviteter som barnen har fått välja men även styrda aktiviteter.

Utvärdering/Analys

Vi analyserar och diskuterar i arbetslaget då med hjälp av vårt material i våra lärloggar på unikum samt annan dokumentation kring vad barnen uttryckt och diskuteratom sina rättigheter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: