Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2019-11-21 09:49 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
En arbetsbeskrivning över de områden vi kommer arbeta med i år 5.

Innehåll

Under årskurs 5 kommer vi arbeta med följande arbetsområden:

Läsa: Lässtrategier/Läsförståelse 

Läsa: Högläsning, stafettläsning och tyst läsning enskilt och i grupp av olika texttyper och genre.

 

Skriva: Berättelser - att skriva och formulera sig i skrift, att använda fantasi och disponera sin text. Att ha en början ett mitt och ett slut, "En röd tråd"

Skriva: Insändare och reportage med ingress och brödtext. Att formulera sig i skrift till innehåll och form, samt att disponera sin text. Att ha en början, ett mitt och ett slut.

Skriva/Läsa: Olika texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad. T.ex. tillbakablick, miljö- och personbeskrivning och dialog.

Skriva/Läsa: Olika texter: beskrivande, förklarande och argumenterande: faktatexter, reklam och insändare.

Skriva: Stavning, skrivregler, skiljetecken, sammansatta ord och förkortningar.

Skriva/Lyssna: Att ta instruktioner muntligt som skriftligt.

 

Tala: Muntlig framställning i form av berättande, redovisning,  presentation och argumentation.

Lyssna: Att vara en aktiv lyssnare och ställa följdfrågor. Låta alla komma till tals.

 

Basgrammatik: fördjupade kunskaper substantiv, adjektiv och verb.

 

Tidningskunskap/media: Yttrandefrihet, olika texttyper och mottagare: framsida, ledare,artikel, insändare och reportage. Vi har arbetat med rubrik, ingress, bildteknik, reklam och brödtext. Skillnader i språkbruk beroende på mottagare (insändare, sms ...)

Studieteknik: Att planera och ta ansvar för sitt lärande.

Studieteknik: Språkliga strategier för att minnas och att lära. Tankekarta, nyckelord/stödord etc.

Informationssökning och källkritik 

 

Syfte och centralt innehåll för ämnet svenska åk.4-6

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
SVENSKA årskurs 5, Öjersjö Storegård.

LÄSA

>>>
>>>
>>>
>>>
Läsa skönlitteratur och sakprosa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med stöd av läraren.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Sammanfatta, kommentera det lästa
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera några delar med stöd av läraren.
Eleven kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och föra resonemang
Eleven kan göra enkla tolkningar med stöd av läraren.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydliga framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydliga framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydliga framträdande budskap i olika verk.
Beskriva sin läsupplevelse
Eleven kan beskriva sin läsupplevelse med stöd av läraren.
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

SKRIVA

>>>
>>>
>>>
>>>
Att skriva olika slags texter
Eleven kan skriva olika slags texter med stöd av läraren.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Språkregler
Eleven kan använda sig av grundläggande språkregler med stöd av läraren.
Eleven använder sig i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven använder sig i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven använder sig i texterna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Handling och beskrivningar
Elevens texter innhåller enkla gestaltande beskrivningar och handling med stöd av läraren.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Estetiska uttryck
Eleven kan kombinera text med olika estetiska uttryck med stöd av läraren.
Eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelare på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelare på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelare på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Respons
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll med stöd av läraren.
Eleven kan ge enkla omdömen om texterns innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texterns innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texterns innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Informationssökning och källkritik
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och föra enkla resonemang med stöd av läraren.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställa sökt information
Eleven kan beskriva sina sammanställningar med stöd av läraren.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

TALA, LYSSNA och SAMTALA

>>>
>>>
>>>
>>>
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen med stöd av läraren.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med stöd av läraren.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Språkliga varianter
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk och föra enkla resonemang om språkliga varianter med stöd av läraren.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydliga framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydliga framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydliga framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: