Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3-4

Skapad 2019-11-21 18:15 i Kiaby skola Kristianstad
Grundskola 3 – 4 Matematik
Denna planering gäller för HT 19 - VT 20

Innehåll

Undervisningen ska enligt läroplanen syfta till

Centralt innehåll

Konkreta mål för eleven

Du ska få lära dig: Att tal kan delas upp på olika sätt. Olika sätt att visa naturliga tal. Olika talsystem genom tiderna. Olika begrepp som hör ihop med division och multiplikation t.ex. faktor, produkt, täljare,nämnare och kvot. Multiplikation och division med 2 och 4, tankemodell dubbelt och hälften. Mönster vid multiplikation. Skriva multiplikationer och divisioner till bilder Klockan analogt och digitalt. Spela spel för att se slumpmässiga händelser.

Arbetssätt

Det här gör vi:
-spelar spel
-arbetar gemensamt och individuellt med tal och siffror
-använder datorn som matematiskt hjälpmedel, spel med mera
-arbetar med individuella och gemensamma matematikuppgifter
-pratar matematik
-arbetar med ett varierat och lockande undervisningsmaterial
-arbetar praktiskt med konkret material
-arbetar med öppna lösningar, inget givet svar finns 

Bedömning

Din förmåga att använda tal i bråkform i vardagliga situationer.
Din förmåga att använda centrala metoder vid beräkningar vid huvudräkning och skriftliga metoder.
Din förmåga att använda de fyra räknesätten i olika situationer.
Din förmåga att använda dig av olika strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
Ramsräknar 0-100 Delar upp 1-10 Tallinjen 0-100 Talgrannar 0-20 Taluppfattning 0-20
Ramsräknar 0-1000 i sekvenser Delar upp 1-20 Tallinjen 0-1000 Talgrannar 0-100 Taluppfattning 0-200
Ramsräknar 0-10000 i sekvenser Delar upp 1-100 Tallinjen 0-10000 Talgrannar 0-1000 Taluppfattning 0-10000
 • Ma  1-3
Positioner för ental och tiotal Våra siffrors utveckling Formar siffror och skriver tal 0-100
Positioner för ental, tiotal och hundratal En annan än vår kulturs matematiska symboler
Positioner för ental, tiotal, hundratal och tusental Ytterligare en annan än vår kulturs symboler
 • Ma  1-3
Hälften och dubbelt
Teckna en halv och en fjärdedel i bråkform
Jämföra och namnge 1/2, 1/3, 1/4 och 1/5
 • Ma  1-3
Förankra matematiken i elevernas vardag.
Förankra matematiken i elevernas vardag.
Förankra matematiken i elevernas vardag.
 • Ma  1-3
Förstår vad addition och subtraktion står för samt sambandet mellan de två räknesätten
Användandet av addition och subtraktion i elevnära situationer
Förstår vad multiplikation och division står för samt sambandet mellan räknesätten Användande av multiplikation och division i elevnära situationer.
 • Ma  1-3
Huvudräkning 0-10 med addition och subtraktion Skriftliga räknemetoder 0-20 med addition och subtraktion utan tiotalsövergång
Huvudräkning 0-20 med addition och subtraktion med tiotalsövergång samt enklare tal 0-200 Skriftliga räknemetoder med addition och subtraktion med tiotalsövergång samt enklare tal 0-200
Huvudräkning 0-20 med multiplikation och division Multiplikation upp till 5*5 Skriftliga räknemetoder 0-1000 med addition och subtraktion med tiotalsövergång Använda miniräknare
 • Ma  1-3
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Algebra
 • Ma  1-3
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-10 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addiion och subtraktion
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion, multiplikation och division
 • Ma  1-3
Kunna fortsätta rita ett givet geometriskt mönster
Konstruera egan geometriska mönster Upptäcka mönster i talföljder inom talområdet 0-100 Skutträkna 2, 5 och 10
Upptäcka, konstruera och beskriva mönster i talföljder inom talområdet 0-100, samt enkla geometriska mönster Skutträkna 2, 3, 4, 5, 10 och 100
Geometri
 • Ma  1-3
Cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
Punkte, linjer och sträckor
Klot, koner, cylinder och rätblock
 • Ma  1-3
Avbilda tvådimensionella geometriska objekt efter instruktion
Konstruera enkla geometriska objekt Förminska och förstora objekt i skala. T.ex. 1:2 och 2:1
 • Ma  1-3
Uppmärksamma symmetri i naturen
Avbilda symmetrin från en given bild
Konstruera egna symmetriska mönster
 • Ma  1-3
Laborera och uppskatta längd, vikt och volym i m, kg och liter Äldre måttenheter Hel- och halvtimmar Klockans delar
Jämför, uppskattar och mäter i kg, m, dm, cm och liter och dl Äldre måttenheter' Kvartar
Jämför, uppskattar och mäter kg, hg, g, m, dm, cm, mm, l och dl Äldre måttenheter Avläser klockan och gör enkla tidsberäkningar
Sannolikhet och statistik
 • Ma  1-3
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
 • Ma  1-3
Avläsa ett värde i en enkel tabell eller ett enkelt diagram
Avläsa enkla tabeller och diagram
Avläsa olika slags enkla tabeller och diagram Konstruera egna diagram efter given information
Samband och förändringar
 • Ma  1-3
Hälften och dubbelt
Udda och jämna tal Proportionella samband, så som äldre och yngre, större och mindre...
Problemlösning
 • Ma  1-3
Lösa enkla problem muntligt eller ritande
Lösa enkla problem muntligt, ritande och/eller skriftligt Konstruera egna problem
Sortera och plocka ut viktig information i en problemformulering
 • Ma  1-3
Lösa ett problem med passande metod
Ny aspekt

Ma
Matematik åk 4

Åk 4

Taluppfattning och tals användning
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du förstår och kan använda naturliga tal upp till 10 000 och enkla bråktal, t.ex. 1/2, 2/3.
Du kan avrunda och göra ungefärliga uträkningar.
Du kan lösa additionsalgoritmer med minnessiffra i talområdet 0 – 10 000.
Du kan lösa subtraktionsalgoritmer med minnessiffra i talområdet 0 – 10 000.
Du kan multiplikationstabellerna 1-11
Du förstår sambandet mellan multiplikation och division.
Du kan göra multiplikationer med 10 och 100.
Du kan lösa enkla uppgifter med kort division, t.ex. 488/4.
Du kan använda olika sätt att lösa enkla additions- och subtraktionsuppgifter i huvudet.
Du kan använda skriftliga räknemetoder (t.ex. algoritm eller talsortsräkning) för att lösa additions- och subtraktionsuppgifter.
Du kan räkna enklare multiplikationsuppgifter med talsortsräkning.
Du kan välja metod beroende på uppgiftens art.
Algebra
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan räkna med obekanta tal i addition och subtraktion. T.ex. 62 +?=70, 35=42 - ? och 9+7=?+11
Du kan se mönster och konstruera enkla talföljder, t.ex. 3, 6, 9, _, 15
Du kan beräkna obekanta tal vid multiplikation och division, t.ex. 8*?= 48, ?/4=5.
Geometri
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan med egna ord eller med hjälp av bild, beskriva några geometriska figurer. T.ex. rektangel, kvadrat, triangel, cirkel, kub och rätblock
Du kan avläsa klockan analogt och digitalt.
Du kan skriva datum på olika sätt
Du kan göra enklare tidsberäkningar.
 • Ma  4-6
Du kan omvandla m, dm och cm, och kg och hg.
Du kan omvandla l och dl.
Du kan uppskatta olika längdmått och vikter.
Du har kännedom om några historiska mått.
Sannolikhetslära och statistik
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan avläsa och göra en tabell.
Du kan avläsa ett linjediagram eller ett stapeldiagram.
Du kan konstruera (själv göra) ett stapeldiagram
Du kan läsa av ett cirkeldiagram
Problemlösning
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan teckna och lösa ett problem och sedan skriva svar med rätt enhet.
Du kan lösa problem med flera uträkningar.
Du kan teckna ett problem, lösa det med miniräknare och bedöma om svaret är rimligt.
Du kan kombinera olika räknesätt för att lösa ett problem och redovisa uträkningarna på ett tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: