Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 4: 1900-talet

Skapad 2019-11-22 12:18 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Historia
Genom detta arbetsområde ska du utveckla en förståelse för förändringsprocesser; orsaker och konsekvenser kopplat till den moderna historien, under 1900-talet. Få en förståelse för hur människor levde och hur samhället såg ut samt vad som förändrades och som utvecklade hur saker och ting ser ut i dagens samhälle.

Innehåll

Pedagogisk planering arbetsområde 4:

Vad?

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial.

 

Varför?

Genom detta arbetsområde ska du utveckla en förståelse för förändringsprocesser; orsaker och konsekvenser kopplat till den moderna historien, under 1900-talet. Få en förståelse för hur människor levde och hur samhället såg ut samt vad som förändrades och som utvecklade hur saker och ting ser ut i dagens samhälle. 


Genomgångar och andra viktiga dokument

Genomgång första världskriget och dess konsekvenser
Andra världskriget och dess konsekvenser
Efterkrigstiden

Hur?

Planeringen

 

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/aktivitet:

V. 48

Mån

Orsak och konsekvenssamband kopplat till första världskriget
Vad innebar första världskriget

Introduktion nytt område - planering

Övning orsaker och konsekvenser
Genomgång

V. 48 Ons

Forts. första världskriget

Hur formades samhället via propaganda

Genomgång

Uppgift

Övning + Klipp

V. 49

Mån

Hur såg samhället ut under den s.k mellankrigstiden
Orsaker kopplat till andra världskriget

Uppgift + diskussion
Gemensam genomgång

V. 49

Mån

Övning orsaker och konsekvenser
Andra världskriget klipp
Sveriges neutralitet

Övning orsak-konsekvenser
Gemensam genomgång och diskussion
Sverige

V. 50

Mån

Hur såg samhället ut under kalla kriget/efterkrigstiden. Ex. Medborgarrörelsen/ 70-talets förändring kopplat till kvinnor

Gemensam genomgång

Diskussioner

V. 50
Mån

Få förståelse för olika personers betydelse för händelseförlopp under 1900/2000-talet

Påbörja arbetet med uppgiften/examinationen

V. 51

Mån

Få förståelse för olika personers betydelse för händelseförlopp under 1900/2000-talet

Arbeta med uppgiften/examinationen

V. 51

Mån

Få förståelse för olika personers betydelse för händelseförlopp under 1900/2000-talet

Arbeta med uppgiften/examinationen
INLÄMNING/redovisning?

V. 3

Mån

Rester/komplettering

Återkoppling betyg /rester
Komplettering om du ligger mellan två betyg ex.

V. 3

Ons

Utvärdering + rester
Sammanställande av kunskaper

Återkoppling betyg /rester
Avslut/slutbetyg

Uppgifter

 • Uppgift om viktig person under senare delen av 1900-talet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  His  -
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  E
 • Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
  His  A
 • Eleven kan med viss säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen.
  His  C
 • Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
  His  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: