Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2019-11-25 08:45 i Ingaredsskolan Alingsås
Grundskola 1 Bild NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer under hösten arbeta med en Storyline kring rymden samt ökad förståelse kring vår omvärld.

Innehåll

Syfte

Vi behöver grundläggande kunskaper om rymden för att förstå den värld vi lever i. Detta arbetsområde syftar till att väcka nyfikenhet och intresse om rymden. 

Innehåll

Genom undervisningen kommer du att få...

 • lyssna till och läsa enkla faktatexter
 • titta på faktafilmer
 • diskutera i par, mindre grupp och i helklass
 • skriva enkla faktatexter
 • observera stjärnhimlen och månens utseende
 • måla en galax med vattenfärg
 • skapa en rymdraket med hjälp av olika material
 • söka information om en planet via iPad och böcker
 • göra en muntlig presentation om en planet tillsammans med en liten grupp
 • skapa en modell av solens, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra

Konkreta mål

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna...

 • berätta hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra
 • beskriva orsaken till månens olika faser
 • känna till vad en stjärnbild är och avbilda minst en
 • skriva en kort och enkel faktatext
 • tala inför såväl en mindre grupp som inför klassen
 • samarbeta i par och mindre grupp
 • känna till att stjärnhimlen ser annorlunda ut vid olika tider på året
 • söka information med hjälp av iPad och böcker
 • skapa med hjälp av olika tekniker

Bedömning

Du kommer att bedömas fortlöpande utifrån de konkreta målen, vilka är kopplade till kunskapskraven i fysik och svenska, genom observationer och samtal samt de färdiga produkterna du skapar under arbetets gång. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

NO Sv Bl
Rymden

Rubrik 1

Du kan berätta hur jorden solen och månen rör sig i förhållande till varandra
Du kan beskriva orsaken till månens olika faser
Du vet vad en stjärnbild är och kan avbilda minst en
Du kan skriva en kort och enkel faktatext
Du kan redovisa inför en mindre grupp och inför hela klassen
Du samarbetar i par och mindre grupper
Du vet att stjärnhimlen ser annorlunda ut vid olika årstider på året
Du kan söka information på iPad och i böcker
Du kan skapa med hjälp av olika tekniker
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: