👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering- Bokprojekt för Smaragden

Skapad 2019-11-25 14:18 i 224551 Förskolan Smeden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Jag, mina kompisar och böcker

Innehåll

 

 

Fokusområde i enheten 

 

 

 

I förskolan lär vi om oss världen för att förstå den, erövra den och för att förändra den! I år ska hela vår enhet fördjupa sitt arbete med hållbar utveckling än mer och då i ett brett perspektiv d v s det är större än sopsortering och att släcka lampor – ett bättre ord är kanske – En hållbar framtid. Vår gemensamma syn på hållbar framtid innebär att vi tänker på att alla sammanhang som vi erbjuder barn och deras familjer, allt som sker på våra förskolor skall bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra? Kompisarna, djuren, växterna och jag? Hållbar utveckling är att värna om miljö och allt levande i alla led, samt att alla upplever att de på samma villkor kan och får vara med för att verka för en hållbar utveckling! 

 

 

 

Under verksamhetsåret har vi valt att på olika sätt fördjupa oss i: 

 

·       Undervisningsbegreppet i förskolan, roller och ansvar 

 

·       Hållbar utveckling, bemötande, demokratiuppdraget, och digitalisering i en hållbar tid.  

 

 

 

Resultat av föregående års utvärdering  

 

 

 

Resultatet från föregående års utvärdering visar att vi behöver utveckla och synliggöra vårt arbete kring digital kompetens samt pedagogisk dokumentation.  

 

  

 

Brukarundersökningen visar att vi har lyckats synliggöra vårt arbete inom det naturvetenskapliga området. Samarbetet med föräldrar kring vårt projekt fungerade väldigt bra, det var roligt att se att alla var så engagerade. 

 

 

 

Resultat av uppstartsveckorna  

 

 

 

Vi har gjort om i den pedagogiska miljön och då har det varit viktigt för oss att introducera den nya miljön för barnen. Vi pedagoger behöver hjälpa barnen att stanna upp och stanna kvar i lek och aktiviteter. 

 

Vi har sett att barnen har ett stort behov av fysiska aktiviteter vilket gör att de trivs väldigt bra utomhus. Vi har också sett ett stort intresse av att läsa böcker.  

 

 

 

 

 

Hur- Pedagogiska ställningstaganden/arbetssätt 

 

 

 

Vi arbetar i mindre grupper för att kunna vara närvarande, medutforskande pedagoger. Att genom det kunna ge alla möjlighet att komma till tals och bli lyssnade på men även att ge barnen möjlighet att upptäcka varandra genom lugna harmoniska möten. 

 

  

 

Vi kommer att variera grupperna så att alla kan få möjlighet att lära känna varandra närmre och även få möjlighet att vara sitt bästa jag. 

 

Vi lägger stort värde i att barnen ska känna inflytande över sin vardag. 

 

  

 

Barnen har börjat leka rollekar och därför behöver vi pedagoger vara delaktiga för att föra leken vidare samt att vägleda och underlätta för barnen att prata och mötas vid konflikter och oliktänkande. 

 

  

 

Vi går regelbundet till skogen för att barnen ska få möjlighet att få en relation till naturen och skapa en positiv känsla av att vistas i skog och mark. Genom detta hoppas vi barnen bär med sig den känslan och engagemanget upp i vuxen ålder.  

 

 

 

 

 

Varför- Syfte med projektet 

 

 

 

 Syftet med projektet är att utveckla barnens språk genom att låta dem berätta och reflektera med sina kompisar kring en bok som de själva valt. Vi vill även genom det här projektet låta barnen uppleva böcker på olika sätt såsom bild, rörelse, drama, dans och digitala upplevelser.  

 

Vi kommer även att fokusera på fysisk aktivitet där vi ger barnen möjlighet att vistats i olika naturmiljöer. Vi vill även väcka deras intresse för rörelseglädje i andra aktiviteter så som miniröris, bollsporter, rörelselekar etc.  

 

Vi vill att projekten ska genomsyras av glädje, gemenskap, samspel och samarbete mellan barnen och även mellan barn och pedagoger. Vi vill att barnen ska få en positiv känsla av sig själva som lärande och skapande individer. 

 

 

 

 

 

Mål 

 

 

 

·       Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften 

 

 

 

·       Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnande 

 

 

 

·       Arbetsro och lekro där gruppen ger uttryck för trygghet och nyfikenhet