Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål Normer och värde ht-19 vt-21

Skapad 2019-11-25 15:02 i Österåsen förskola Mariestad
Förskola
Målformulering: För att skapa en jämställd förskola och motverka att någon diskrimineras på grund av kön eller genus ska vi pedagoger reflektera och analysera över vårt förhållningssätt utifrån kön och könsmönster. Samt analysera våra miljöer, val av material och vårt bemötande av barn.

Innehåll

 

På förskolan Österåsen arbetar vi för allas lika värde. Vi arbetar mot fördomar genom att prata och reflektera tillsammans med barnen om att alla människor är olika men har lika värde. I förskolan vill vi arbeta utifrån barnens intressen och inte efter deras kön.


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

Vi har enligt förskolans läroplan ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande (Skolverket, 2018). Det har kommit ny forskning samt mer utarbetade teorier på området som visar på att förändringar kring hur vi ser på kön och genus i samhället. Samhället ser inte längre på kön utifrån en tvåsamhet, att man antingen är man eller kvinna. Idag är kön så mycket mer, skalan är inte svart- vit, utan mer som en gråskala. Familjer idag består exempelvis inte bara av pappa och mamma, utan kan se ut på många olika sätt. Vi ser att det är viktiga frågor som vi behöver arbeta med i utbildningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi i personalen behöver skapa ett gemensamt förhållningsätt, så att vi på bästa sätt kan ge barn lika förutsättningar att utforska sig själva och sin identitet i en jämställd lek.

Vilka krav och förväntningar har vi på barnen och hur bidrar det till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt (Skolverket, 2016) 

 

 

 

Främjande:

 

Fortsätter att bemöta alla på ett jämställt sätt, alla ska ha samma möjligheter att utvecklas.

 

 

 

Fortsätter att skapa utforskande miljöer för alla.

 

 

 

 

 

Förebyggande:

 

Vi läser ny och aktuell litteratur ang. kön och genus samt för fortlöpande diskussioner i arbetslag. Hur arbetar vi idag? (medveteandegöra)

 

 

 

Vi uppmärksammar och för diskussioner med varandra, hur vi samtalar och agerar i olika situationer.

 

 

 


Koppla läroplansmål;

 

Reflektionsfrågor:

 

Hur ser det ut i våra miljöer utifrån ett könsperspektiv?

 

Har vi reflekterat och diskuterat över vårt bemötande och förhållningssätt utifrån kön?

 

Stödfrågor till slutanalys;

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: