Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2019-11-25 15:38 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
språk och kommunikation social hållbarhet

Innehåll

Vad när hur  varför

fokusområde (vad):  möte med omvärlden 

 

Bakgrund

Höstterminens början ägnade vi mestadels till att bekanta oss med förskolans miljöer och med varandra. Barnen i denna grupp är de allra yngsta på hemvisten och nya på förskolan. Fokus ligger då främst på att skapa relationer med varandra, skapa trygghet och lära känna förskolans lärmiljöer.  Under terminens gång så kunde vi urskilja ett gemensamt intresse för babblarna i barngruppen. Under vår undersökningsfas i gruppen så kunde vi se att flera kände igen de olika figurera och en del kunde även deras namn. Detta kunde vi utläsa eftersom vi sedan tidigare på avdelningen hade några av figurerna som aktivitetsdockor (den mjuka varianten) som vi använde i  ex lek. Som en ytterligare  aktivitet projicerade vi filmklipp med babblarna. vi lyssnade även på sånger från Babblarna. Vi gjorde också  iordning egna samlingskort till de olika figurerna ,med namn och bild. (Bibbi, Doddo, Dadda, Diddi, Bobbo)

Utifrån detta så kom vi fram till att vi vill använda dessa babblarfigurer som ett hjälpmedel i vårt projekt som ska handla om möten. Vi tänker att de olika figurerna med dess olika egenskaper ska väcka nyfikenhet för olika områden inom vår undervisning. språkstimulerande, rörelselek, teknik, naturvetenskap, skapande, värdegrund, matematik

Eftersom vi vet att det finns ett material med babblarna som är språkstimulerande, så bestämde vi att använda oss av figurerna i den pedagogiska verksamheten för att stimulera och förstärka barnens verbala språk samt att utöka barnens ordförråd.

 Mål 

  Att barnen får utveckla sitt sociala samspel i gruppen

  Att barnen får utveckla sin kommunikativa förmåga och sitt ordförråd

  pedagogfokus? vad ska pedagogerna fokusera på i sin undervisning i relation till fokusområdet.

att barnen får möta och utveckla språket, kommunikativa, genom flera olika områden och på flera olika sätt. Att använda digitala verktyg ska vara en del i projektet ex projektor, lärplatta

barnfokus? (utgå från undersökningsfasen och vad som är utforskningsbart under en längre period)

syfte (varför?)  läroplansmålen

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

 förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

 

målformulering (varför

Att vara ett lärande barn på förskolan ska vara lustfyllt. Ett lärande ska inbegripa fantasilek, givande och inspirerande lärmiljöer som väcker nyfikenhet och kreativitet

 målkriterier (hur vet vi?) mål  som  vi kan  mäta eller kryssa av  

FYLL I DETTA!!

arbetssätt (vad, när, vilka, vart?)

Ge barnen utrymme och möjligheter att reflektera och kring vad de är nyfikna/ funderar på. Att göra om och om igen, repetera för att befästa kunskap

Vi som pedagoger är närvarande, intresserade och medforskande.

Dokumentera va de visar oss genom handling (indirekt tolkningar av deras tankar ) på olika sätt ex. skriva ner, fotografera och filma.

Involvera vårdnadshavare i projektet och använda deras kunskaper eller andra bidrag till projektet (ex.bidra med foton eller att de berättar vad barnet gör hemma som de snappat upp på förskolan)

Fånga upp barnens idéer, införlivar det i verksamheten vilket leder till fortsatt planering och utveckling av projektet

 i vardags situationer, samling, gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter 

 vi kommer att använda babblarna och de olika karaktärerna som ett verktyg i vår undervisning

 vi kommer att dokumentera och se över nuläget för varje barn i syfte att kunna se och reflektera över vad ,och på vilket sätt, just det enskilda barnet kan utmanas och lära i projektet. vid senare tillfälle kommer vi att återkoppla i de enskilda lärloggarna för att se om vår undervisning har gjort skillnad

Frågor som pedagogerna ska undersöka i projektet.Vilka frågor blir viktiga utifrån ett pedagogfokus:
 
vi är nyfikna på hur barnen i röda gruppen möter och hanterar :

karaktärerna i babblarkonceptet

relationer och möten med andra i gruppen i undervisningssituationerna

möten med sig själv och sina förmågor

vi är nyfikna på vad i språkinlärningen som fascinerar, vilka strategier använder barnen för att lära sig

 
 
Vilka frågor blir viktiga utifrån ett barnfokus:
hur möter jag andra i min närhet, grupp? (strategier, förhållningsätt, metoder)
 
hur fungerar det på förskolan? (rutiner, jag och flera i grupp, min plats i förhållande till andra)
 
hur fungerar och känns det att vara i det som jag möter på förskolan?
 
hur kan jag uttrycka ´mig och kommunicera på olika sätt så att andra förstår vad jag menar?
 
Behöver vi göra ändringar i miljön
Kontinuerligt förändra och utveckla lärmiljön under arbetets gång
 
Hur dokumenterar vi projektet?
Genom att filma, fotografera, skriva ned, observera löpande. Låta barnen dokumentera på valfritt sätt
skapande form ex porträttera babblarfigurerna i färg och form. gemensamt arbete att tillverka bilen som babblarna sitter i (som en del av fantasileken) lärloggar enskilt och i grupp

 

Kopplade planeringar: språk och kommunikation, Normer och värden

 

 

 

 

 

Det kan vara bra att veta att varje Babblare kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas projektet. Figurerna kan kopplas till läroplanen på följande sätt: 

 

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls.

I röda gruppen betyder det att vi arbetar med , hur är en bra kompis. Ta hänsyn till varandra. turas om. trösta och hjälpas åt. att olika är bra, vi kan lära av varandra. jag är delaktig i mitt eget lärande. PDK - material

Bibbi-  är vår matematiker.

i röda gruppen kan det betyda att träna taluppfattning med olika övningar blir särskilt fokus detta år. vi tränar även matematiska begrepp som ex lägesbegrepp

Bobbos  specialområde är kroppen. Hen vill få barnen att förstå glädjen i att röra på sig.

i röda gruppen kan det betyda att vi använder dans och musik för rörelselek. vi tittar på detaljer på kroppen, var är ögonen? , var är näsan? osv. vi använder korridoren och utemiljön för de rörelselekar som behöver mycket utrymme (springa, klättra osv.)

Diddi-  gillar att skapa, i alla möjliga material.

i röda gruppen kan det betyda att Hen ska finnas med och uppmuntra barnen i både planerat och spontant skapande. vi tränar på grundfärgerna och på att skapa med tredimensionellt och två dimensionellt material

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem.

i röda gruppen kan det betyda att Bibbi tycker om när barnen vill lyssna på/läsa böcker. Hen visar hur de olika bokstäverna ser ut, heter och låter. vi uppmärksammar bokstäver i vår omgivning. Babba inspirerar till att använda bilder och tecken som stöd för talet.

Dadda - gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag.

i röda gruppen kan det betyda att Bygga på höjden med olika material ute och inne.  vattenlek ute och inne. utflykt i närområdet. få erfara och utforska naturmaterial ute och inne


 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: