Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklockans pedagogiska planering ht 2019- vt 2020

Skapad 2019-11-25 15:43 i Äppelbyns förskola Båstad
Förskola
Båstad kommun har fastställt ett prioriterat målområde för förskolans pedagogiska verksamhet vilket är; Läslust ”Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” (Lpfö18:14) Vi vill uppmuntra och utveckla barns nyfikenhet och intresse för språk. Vi vill att barn skall känna glädje med, och en trygghet i, sitt språk. Att de skall kunna uttrycka sig genom tal och kroppsspråk och genom detta vidareutveckla sociala relationer.

Innehåll

 

Nulägesanalys och bakgrund. Var är vi?

Blåklockan är en avdelning som riktar sig till förskolans yngsta barn. På avdelningen vistas, i dagsläget, 11 barn i åldrarna 1-3 år tillsammans med tre pedagoger. Barngruppen består av såväl barn med svenska som modersmål som flerspråkiga barn.  Detta bidrar i förlängningen till att det i barngruppen finns en bredd av olika förkunskaper gällande det svenska språket. Några förstår mer svenska än de kan tala samtidigt som andra har ett rikt ordförråd. Samtliga barn befinner sig i olika stadier av sin individuella, språkliga utveckling. Språkliga möten och icke-verbal kommunikation förekommer i alla former av mänskligt samspel. Vardagssituationer som till exempel vid lämning och hämtning, blöjbyten, samlingar och matsituationen är enbart några av de tillfällen där barn och vuxna kommunicerar med varandra på en mängd olika plan (genom talet, kroppsspråk, gester och mimik).

Med anledning av att vi är en växande barngrupp i vilken inskolningarna har avlöst varandra under höstterminens gång samt utifrån det faktum att vi är ett nytt arbetslag, så har vi gjort ett medvetet val att strukturera upp verksamheten utifrån olika teman under veckans olika dagar. En dag har avsatts för rörelse och rytmik, en annan har vi lagt fokus på skapande verksamhet och en tredje dag lägger vi tyngdpunkten på utomhuspedagogik. Det är vår ambition att med denna struktur att skapa en känsla av trygghet hos barnen samtidigt som de kan uppleva en tydlighet, med återkommande inslag som barnen kan känna igen sig i och relatera till. Vidare kan vi även se att denna struktur främjar relationsbyggande, samspel och samarbete, både mellan barn-barn, barn-pedagog och pedagog-pedagog. Dessa goda relationer skapar sedan grunden för framtida temaarbete.

När vi arbetat ihop oss mer som arbetslag samt när barngruppens inskolningsprocess avslutats kommer vi att rikta in oss mer och mer på kommunens prioriterade målsättning med LÄSLUST och i detta har vi valt att utgå ifrån boken "Knacka på" av Anna-Clara Tidholm. Detta är en bok som riktar sig till vår specifika målgrupp, de yngre barnen. Vi har observerat att många av barnen tycker om boken, att den lockar gruppen till sig samt att den inbjuder till ett aktivt lyssnande. Vi pedagoger upplever även boken som mångsidig och det är lätt att koppla den till olika delar av förskolans läroplan.

 

Syfte och målsättningar. Vart ska vi?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Vi vill uppmuntra och utveckla barnens nyfikenhet och intresse för språk i olika former och sammanhang. Vi vill att barnen skall känna en glädje med, och en trygghet i, sitt språk. Att de skall kunna uttrycka sig genom sitt tal och sitt kroppsspråk och genom detta, i förlängningen, utveckla goda sociala relationer till människor i sin omgivning.

Vi kommer att arbeta med, samt utifrån, barnens unika intressen och erfarenheter. Utifrån rådande forskning (däribland Fast, 2017: Börja i barnens erfarenheter) finns det nämligen en stor pedagogisk vinst i att utgå ifrån just barnens erfarenheter för att på bästa sätt fånga och inspirera dem till att erövra ny kunskap och skapa sig nya erfarenheter. I detta vill vi pedagoger tjäna såsom medforskare och tillsammans med barnen upptäcka och utforska vår omgivning. I detta sammanhang handlar det om olika miljöer och även de textvärldar som omger oss.

Genom leken och genom att barnen får möjlighet att vistas i olika miljöer och få tillgång till olika material ges många tillfällen till samspel. Kommunikationen arbetar vi kontinuerligt med hela tiden. Detta sker lika mycket i de planerade pedagogiska aktiviteterna som i vardagssituationerna. Vi arbetar aktivt med vår miljö genom vilken vi önskar utgå främst ifrån barnens intressen. Vi gör observationer där vi reflekterar över vad barnen uttrycker och efterfrågar i sin lek och vad de är intresserade av för material.

 

Strategier/ Insatser och genomförande. Hur gör vi?

Vi använder oss utav beprövade erfarenheter, aktuell forskning och relevant litteratur för att utveckla vår undervisning på bästa sätt.

Vi kommer dela in barnen i mindre grupper för att kunna se och bekräfta varje enskilt barn.

Vi använder oss utav TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för att förstärka och konkretisera det talade språket och vi kommer även synliggöra detta på avdelningen genom bilder och foton. Vidare kommer vi även delge vårdnadshavarna vilka tecken vi arbetar med så att de har möjlighet att använda aktuella TAKK-tecken även i hemmet.

Vi möjliggör för och inbjuder till spontana lärtillfällen, där barnen får möjlighet till och uppmuntras att lära tillsammans och utav varandra.

Vi sätter ord på det vi gör.

Vi försöker erbjuda ett varierat material och miljöer som väcker barnens nyfikenhet till att utforska, upptäcka, samtala och samspela, på flera olika sätt.

Vad beträffar temat LÄSLUST vill vi presentera en mängd olika text- och bildvärldar för barnen. Man kan ta till sig och arbeta med texter/bilder genom högläsning, boksamtal, sagostunder, flanosagor, rollspel och teater. Man kan använda sig utav stöd som kopplar till våra sinnen (bilder, ljud, fysisk rekvisita) eller tekniska hjälpmedel (genom att projicera stillbilder och/eller rörliga figurer/miljöer på väggar, använda appar såsom Ugglo och Polyglutt). Vad beträffar de tekniska hjälpmedlen och den utrustning som finns till vårt förfogande är det dock av största vikt att den teknik som finns tillgänglig är lätt att använda och att den inte kräver alltför mycket tid och personalresurser i stunden. Om barnen måste vänta på grund av tekniska problem är risken nämligen stor att deras intresse svalnar och då kan det bli svårt att återigen fånga barnens uppmärksamhet kring det valda området.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: