Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krea-Tivas julkalender

Skapad 2019-11-26 13:26 i Hindby Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Under december kommer vi att uppmärksamma kreativitet på avdelningen i form av uppdrag i en julkalender.

Innehåll

 

 

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? Vi ska utmana barnens att vara kreativa på olika sätt.
 • Hur ska undervisningen genomföras? Under december kommer vi att ha en adventskalender med olika uppdrag till barnen. Det är varierande uppdrag inom bild, form, drama, rörelse, sång och dans. Gemensamt med aktiviteterna är att pedagogerna koncentrerar sig på kreativiteten och den kreativa processen och inte slutresultatet. Vi undviker att säga "fin" för att undvika en bedömning och vi tänker på att inte allt behöver likna något. Tips på hur vi kommunicerar med barnen kring skapandet:
 1.  - Be barnet berätta om det som hen skapat.
 2. - Uppmärksamma andra saker om det som barnet gjort, så lär de sig att det finns många orsaker till att skapa: ”Det här är väldigt kreativt/uttrycksfullt/färgglatt/sorgligt/glatt/energiskt.”
 3. - Ställ frågor om processen, hur barnet har gjort och hur hen tänkte.
 4. - Be barnet berätta en berättelse om det som hen gjort.
 5. - Fråga barnet om de egna tankarna och känslorna kring sitt alster.
 6. - Visa att du har sett barnets insats, att hen har fokuserat länge och lagt ner mycket energi.
 7. - Ge neutrala kommentarer så som ”jag ser att du har ritat mycket med gult, och gjort tre gröna streck”.

För att uppmärksamma mångfald i språk pratar vi om färgernas namn på olika språk.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Hela avdelningen, ibland i våra grupper och ibland i helgrupp.

 

 • Av vem? Ansvarspedagogerna

 • Vad är målet med undervisningen? Att erbjuda alla barn olika kreativa aktiviteter. Att vi pedagoger kommunicerar med barnen på ett sätt som inte bedömer konstverken utan att vi fokuserar på processen i skapandet.

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: