Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2019-11-26 21:10 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
LPP för matematik åk 3 för elever som arbetar med Favorit Matematik
Grundskola 3 Matematik
Matematik årskurs 3

Innehåll

Innehåll

Undervisningen i matematik kommer att utgå från en gemensam bas, matteboken Favorit Matematik 3. Därefter kommer vi att individualisera för att kunna möta varje elev där den befinner sig. Mycket tid kommer att läggas på att föra matematiska resonemang, att prata matte och på att hitta olika lösningsstrategier. Eleven kommer att jobba både självständigt och i grupp. Ibland kommer vi att ha mattestationer där vi har praktisk matte. Vi spelar även spel, använder datorer m.m. för att befästa kunskaper och färdigheter. Under vårterminen genomförs de nationella proven.

Målen enligt Lgr11

Enligt läroplanen ska du kunna följande:

 • Lösa problem och kunna förklara hur du gjorde
 • Använda mattebegrepp
 • Bråk
 • Geometriska former
 • Längd, massa, volym och tid
 • Tabeller och diagram
 • Räkna i huvudet
 • Visa hur du har räknat ut något
 • Likhetstecknets betydelse

 

Se matris 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan till viss del lösa enkla problem med hjälp av lämplig strategi. Du kan till viss del förklara hur du har gjort och avgöra om svaret är rimligt.
Du kan lösa enkla problem med hjälp av en eller flera lämpliga strategier. Du kan till förklara hur du har gjort och avgöra om svaret är rimligt.
Matematiska begrepp
Du använder till viss del matematiska begrepp på ett fungerande sätt. Du beskriver till viss del begreppen med hjälp av symboler, konkret material och bilder. Du jämför till viss del begreppen.
Du använder matematiska begrepp på ett fungerande sätt. Du beskriver begreppen med hjälp av symboler, konkret material och bilder. Du jämför begreppen.
Tal i bråkform
Du kan dela upp hela figurer i olika delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Geometriska begrepp
Du kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska former.
Samtala och beskriva
Du kan till viss del samtala om och beskriva hur du har kommit fram till en lösning med hjälp av t.ex. konkret material och bilder.
Du kan samtala om och beskriva hur du har kommit fram till en lösning med hjälp av t.ex. konkret material och bilder.
Mätning
Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider. Du använder dig av rätt måttenhet.
Undersökningar
Du kan göra en undersökning och visa resultatet i form av en tabell och ett diagram. Du kan avläsa andras tabeller och diagram.
Matematiska metoder - huvudräkning
Du kan använda huvudräkning med de fyra räknesätten inom heltalsområdet 0-20.
Du kan använda huvudräkning med de fyra räknesätten inom heltalsområdet som är större än 20.
Matematiska metoder- Skriftliga räknemetoder
Du kan välja och använda en eller flera skriftliga räknemetoder inom heltalsområdet 0-200.
Du kan välja och använda en eller flera skriftliga räknemetoder inom heltalsområdet som är större än 200.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: