Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 8g2 HT 2019- organisk kemi

Skapad 2019-11-28 13:50 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En LPP med bedömningsmatris på området organisk åk.8.
Grundskola 8 Kemi
Kol är ett ämne som tillsammans med väte och syre kan bilda en enorm mängd olika kolföreningar. I många av dessa former har kolatomen en viktig roll för livet på jorden. En av dessa kan vi tydligt se i kolets kretslopp där fotosyntes och förbränning är viktiga bitar.

Bild av Rob Lavinsky: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diamond-and-graphite-with-scale.jpg

Innehåll

Lyssna på texten Spektrum kemi

Konkretiserade mål

När vi är klara ska ni kunna, förstå, förklara och tillämpa följande begrepp:

Atomen och dess delar (från åk 7)

Grundämnen och periodiska systemet (från åk 7)

Kemiska reaktioner och bindningar (från åk 7)

Kolföreningar och organiska föreningar

Kol och dess former och speciella egenskaper

Kolväten, alkaner 10st utantill, alkener och alkyner, omättade och mättade

Alkoholer och organiska syror

Hur kol ingår i alla levande organismer

Kolhydrater, fetter och proteiner. 

Fotosyntes och cellandning (från åk 7)

Fossila bränslen

Fraktionerad destillation

Förbränning av organiska ämnen

Kolets kretslopp

Växthuseffekten

 

Ni ska också kunna planera, genomföra, dokumentera och utvärdera:

Naturvetenskapliga undersökningar och laborationer 

 

Samt kunna föra:

 

Diskussioner kring miljöpåverkan kopplat till fossila bränslen och växthuseffekten samt hur detta påverkar individ, samhälle och miljö

 

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av lärarledda genomgångar, tankekartor, filmvisning för att förtydliga viktiga begrepp, begreppskartor, arbete med sidorna i boken och tillhörande instuderingsfrågor. 

Vi kommer även att arbeta med att använda kunskaperna för att ta ställning och jämföra olika val i livet/samhället/för miljön i en diskussionsövning.

Områdets kunskaper testas med ett prov, och hur ni genomför och analyserar laborativt arbete samt ert deltagande i en diskussionsövning.

Bedömning.

Bedömning kommer att ske enligt matrisen nedan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi Lgr11

Förmågan att använda kunskaperna i kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustningen
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Slutsatser och resonemang
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepsskunskaper
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten.
Kan föra enkla till en del underbyggda resonemang
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: