Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och musik

Skapad 2019-11-29 08:57 i Rengsjö förskola Bollnäs
Förskola
Barnen på avdelningen Stjärnan är intresserade av sång och musik. De pekar på sånger som sitter uppsatta på väggen och varje gång när vi sätter igång musiken eller börjar sjunga så släpper de sina sysselsättningar och kommer springande.

Innehåll

Nuläge

Barnen på avdelningen Stjärnan är mycket intresserade av att sjunga och lyssna på musik. De har stor sångglädje och känner igen flera sånger som vi sjungit och samtidigt är de nyfikna på nya sånger.

Mål

- Genom sången och musiken skapas ett lustfyllt samspel mellan oss alla på avdelningen.

- Språkutvecklingen stimuleras genom sången, ordförrådet och begreppsförståelsen ökar.

- Ge ett alternativt sätt att kommunicera.

Syfte

- Att barnen ska hitta glädje och motivation i att kommunicera med varandra och göra sig förstådda.

- Barnen på Stjärnan är i början av sin talutveckling och vi vill ge dem sång och musik som ett verktyg som gör att de kan förmedla sig redan innan de har talspråket.

- Att barnen får en känsla för rytm. 

- Bygga upp en gemensam sångskatt

- Att barnen får en en positiv erfarenhet av att ha samling och lägger en grund för framtida undervisningstillfällen.

 

Genomförande 

- Vi använder TAKK teckenstöd och rörelsesånger.

- Hela arbetslaget arbetar med att ta fram teckenstöd till de sånger som används.

- Både planerade och spontana sångstunder kommer att ske flera gånger i veckan.

- Hela avdelningen kommer att vara med i sångprojekt och det kommer att fortgå under kommande vårtermin.

Dokumentation under lärprocessen

- Arbetslaget kommer att dokumentera barnens utveckling och lärande i sin kommunikativa förmåga några gånger i månaden.

- Arbetslaget använder digitala verktyg som iPad och projektor i dokumentationsprocessen.

Ansvar

Arbetslaget utvärderar och reflekterar tillsammans. Förskollärarna ansvarar för att reflektion, utvärdering och utveckling av arbetet genomförs.

Uppföljning

Arbetslaget analyserar och utvecklar det dokumenterade materialet på avdelningsplaneringar. Förskollärarna ansvarar för att varje barns enskilda utveckling gynnas i projektet. En utvärdering görs på vårens planeringsdag.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18
 • analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: