Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

fordon tillsammans med Krea-tiva

Skapad 2019-11-29 09:57 i Pjättängen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Barnen har ofta tittat på fordon under promenader. När barnen leker inomhus eller utomhus vill barnen ofta leka med fordonen som finns på förskolan vi vill därmed utmana deras tankar om fordon. Vad är ett fordon? Hur ser ett fordon ut? Finns det olika fordon? Hur låter ett specifikt fordon? Mm. Under december månad kommer vi att erbjuda undervisningar där barnen får skapa och uttrycka sig med olika estetiska uttrycksformer kopplat till projektet fordon.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Pedagogerna vill skapa fler möjligheter för barnen at uttrycka sig med olika eteriska uttrycksformer. Såsom bild, Form, dans (...)
 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • syftet md undervisningen är att barnen ska fördjupa sina kunskaper i projektet fordon med hjälp av estetiska uttrycksformer. Barnen ska få möjligheten att skapa och sedan reflektera och samtala om fordon i skapandet.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • undervisningen kommer att göras i mindre grupper på 5 barn. Både yngre och äldre kommer att erbjudas samma undervisning men vid olika tillfällen. En pedagog ansvarar för undervisningen och dokumenterar undervisningen med bilder på görandet. Pedagogen som deltar ska sedan reflektera och samtala med barnen i görandet. 

Learning by doing- John d.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Pedagogen som ansvarar för undervisningen ska reflektera och samtala med barnen under undervisningen. Pedagogerna som inte deltar kan i andra situationer samtala med barnen och fråga, reflektera med stöttning av dokumentation. 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • ålder1-3
 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  den ansvariga pedagogen.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Barnen samtalar om och vi får fler dokumentationer kopplade till målet (estetiska uttrycksformer).

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • 4/12 -2019: barn från helikoptergruppen. Rörelseundervisning: Vi hade en cd skiva där barnen skulle följa instruktioner. Barnen följde efter ljud och instruktionerna de lyssnade på. Barnen såg glada ut, alla rörde sig. De ville fortsätta och sjöng låtarna efter undervisningen. 
  • 3/12 barn från både helikopter och pippigruppen. 2,5-3,5. Målande med fordon: barnen fick ett stort papper och var sin bil. Sedan så hällde pedagogen målarfärger som barnen hade valt. Pedagogen visade hur barnen kunde göra och förklarade vad undervisningen skulle handla om. Att fordonen, bilar var ett verktyg istället för exempelvis penseln. Barnen körde på pappret så att målarfärgen skapade olika mönster. Vissa av barnen ljudade.. barnen skrattade och samtalade med varandra. Något barn sa papper och ville torka bort färgen från fingrarna. 
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • 4/12Pedagogen var delaktig i undervisningen. Sångerna var anpassade för åldrarna 1-2. 
  • 3/12 pedagogen var delaktig och hade en tydlig instruktion . Samt det såg inbjudande ut. Barnen slapp att vänta utan kunde börja skapa direkt. 
  • Vad fångar barnens intresse?
  • 4/12.Musiken, rörelsen, pedagogen som var delaktig. 
  • 3/12. Frihet i skapande 
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • 4/12De tittar på pedagogen och varandra. Upprepnings-principen.
  • 3/12. Upptäcka i görande. Learning by doing. 
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • 4/12Tittar på varandra, lyssnar på varandra. Efter undervisningen återberättar barnen till de som inte deltog.
  • 3/12 tittar på varandra undersökte i stunden. Efter när dokumentationen kom upp på väggen berättade barnen för de andra som inte deltog vad de hade gjort. ”Skapad vägar”
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • 4/12 Vi tyckte att det var svårt att se att vi har uppnått målet med undervisningen. 
  • 3/12 barnen berättar för andra barn och pedagoger att de har skapat med bilar och gjort vägar. Skapandet/ målandet är uppsatt på väggen så att barnen kan samtala om det med vårdnadshavare, pedagoger och barn. 
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • 4/12 det var nytt för barnen och de var inte vant med detta. Det som begränsade var att det var första gången för barnen. Behöver upprepas flera gånger för att barnen ska bli mer intresserade av de. 
  • 3/12 Ja, pedagogen valde 5 färger som barnen fick välja bland.
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen? Cd skivan barnen lyssnade på hade fler ljud av djur än själva fordon som är vårt syfte.
  • 3/12. Barnen kunde bli störda av utforskaren i sitt skapande då de delade ateljén. 

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • utifrån vår reflektion upplever vi ,när vi vuxna är delaktiga och sätter igång en aktivitet så fångar vi barnens intresse och skapar glädje.
 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Delvis. 
 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

 • Erbjuder fler undervisningar kopplat till målet.

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: