👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden runt tillsammans med lärvännerna.

Skapad 2019-12-02 07:52 i Hindby Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Att implementera och fördjupa arbetet med Dibber lärvänner i en resa runt vår jord.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

   

 • Varför? Genom att använda oss av månadens lärvän ska vi implementera lärvännerna hos barnen och samtidigt fördjupa oss i Lpfö18 och barnens intressen. Då Hjärtrud är medresenär varje månad innebär det att avdelningens värdegrundsarbete hela tiden hålls levande. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? 
  Lekbaserat lärande, learning by doing, Lpfö18 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Bilder på reflektionstavlor, samtal i liten och stor grupp, filminspelning.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Samtliga barn på avdelningen

 

 • Av vem? Samtliga pedagoger

 • Vad är målet med undervisningen? Att barnen ska känna igen lärvännerna, veta deras namn och så småningom vilka ämnen de representerar. Genom detta skapas det möjligheter för barnen att fördjupa sig i enskilda lärvänner/Lpfö 18 olika delar. 

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga 

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer?