Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jul, Lucia och andra kulturer tillsammans med Krea-Tiva

Skapad 2019-12-02 12:42 i Hindby Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Hur firar vi Jul och Lucia i Sverige? Vilka högtider firar man i andra kulturer?

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
 • Varför? (Syfte med undervisningen

 • Barnen ska få insyn i de svenska och andras traditioner genom bild, sång, musik och dans. Barnen ska få möjlighet att lära sig och testa olika uttrycksformer. Vi kommer dagligen prata om jul, advent och Lucia och vi kommer även att prata om viktiga traditioner från andra kulturer. Barnen får möjlighet att baka pepparkakor och använda sig av olika uttrycksformer i våra förberedelser inför julen så som att bygga en egen julgran. Den 13/12 kommer barnen vara med och uppleva det svenska Lucia tåget på förskolan där pedagogerna kommer att bjuda på sång.

 • Under december kommer vi på Kofi Annan påbörja vår Jorden runt resa tillsammans med våra Lärvänner. Projektet påbörjas med att alla barn tillsammans kommer att vara med och skapa ett jordglob av papier mache, som vi därefter kommer att kunna följa under vår jorden runt resa. Resan påbörjas på Nordpolen där vi kommer att reflektera tillsammans med barnen kring språket, kulturen, klädseln, vädret, djur- och växtlivet.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

          Under december lägger vi fokus på de svenska och internationella traditioner. Vi pratar om och reflekterar kring dessa på våra         

          gemensamma samlingar och i våra grupper när undervisningen genomförs med hjälp av olika uttrycksformer som t. ex sång, dans, bild och musik.

Jorden runt resan påbörjas på de gemensamma samlingar som sedan fortsätter med reflekterande och undersökande samtal i små grupper.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Reflektioner tillsammans med pedagoger i storgrupp, smågrupp och individuellt.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  För barnen på avdelningen.

           Av vem?

           Alla pedagoger på avdelningen ansvarar för genomförandet av det planerade undervisningen och dokumentationen.

 

 • Vad är målet med undervisningen?

  Barnen ska få större förståelse för de svenska traditioner och få kunskaper i andra kulturers högtider.

   

  Jorden runt resan tillsammans med lärvänner påbörjas i december. Målet är att barnen ska få större insyn och förståelse för andra kulturer, språk och mångfald. 

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: