Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bluebotens adventskalender

Skapad 2019-12-02 14:01 i Sandtorps förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
I år har vi gjort i ordning en adventskalender som ger barnen tillfällen att möta teknik i form av Bluebot och qr-koder samt olika experiment kopplat till kemi, teknik, språk och matematik.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet är att räkna ner dagarna till julafton med hjälp av Blueboten och samtidigt väva in läroplansmål.

Bakgrunden är att barnen visat stort intresse för att arbeta med Blueboten. Vi pedagoger ser även detta som ett utmärkt tillfälle att undervisa om olika läroplansmål, främst kemi eftersom vi låg lägst där i vår självskattning.

Mål

Målet med aktivitet är att barnen dagligen fram till jul ska få tillfälle att utforska och utmanas i arbetet med Bluboten. Aktiviteten ska även skapa tillfällen där barnen får utforska och utmanas i arbetet med QR-koder. 

De olika aktiviteterna skapar tillfällen där barnen utmanas i sin naturkunskap, teknik, matematiska, estetiska och språkliga förmåga.

Det skapas även tillfällen där barnen kan ställa egna hypoteser och ta egna ställningstaganden.

Arbetssätt/metod

- Vi gör i ordning en Bluebotmatta med tillhörande "adventsluckor".

- Barnen får turas om varje dag att styra Blueboten till respektive lucka. 

- Vi ser till att förbereda oss inför varje lucka så vi har respektive tillbehör.

 

Aktiviteter som luckorna innehåller:

 Sånger/räknesätt på olika språk, Qr-koder med kemiska experiment och matematikuppdrag.

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Vi dokumenterar med hjälp av bild, film och text.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: