👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning på Draken

Skapad 2019-12-02 14:49 i Västra Söderås förskola Rättvik
Högläsning på Draken
Förskola
Hur gör vi bokläsningen mer intressant och hur ska barnen få ut mer av läsningen.

Innehåll

Nuläge

För barnens språk och läsutveckling är det viktigt att läsa och samtala med barnen om innehållet i böckerna. Vi läser för barnen flera gånger under dagen både enskilt och i grupp.

 

Mål

Vart ska vi? Våra konkretiserade mål för den här planeringen/aktiviteten. Få barnen intresserade för böcker.

Att barnen ska på ett nytt sätt ta till sig böcker genom  bokpromenader och boksamtal före, efter och under läsningen för att tänka till om boken. Få barnen intresserade av bilder, bokstäver och böcker i alla former.

 

Syfte

Varför ska vi göra det?

 

Att barnen ska få ett intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier såväl digitala som andra medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka , ifrågasätta och samtal om dessa medier.

Genomförande

Hur genomför vi aktiviteten? Vilken tidsplan har vi? Vilka ska vara delaktiga?

Vi pedagoger har läst boken innan och kan på ett mer medvetet sätt läsa den för barnen och har även förberett frågor om boken vid ett senare bokprat om boken. Efter boken kan barnen få rita om något som hände i boken eller om vad de tror hände sedan.

 

Dokumentation

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen? På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering och Reflektion

Under reflektionstiden

 

Ansvar

Alla i arbetslaget

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18