Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2019-12-02 15:31 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde om mänskliga rättigheter och skyldigheter, barnkonventionen, nationella minoriteter och hållbar utveckling
Grundskola 4 – 6 Svenska Geografi Samhällskunskap
För att alla på vår jord ska få ett bra, rättvist och värdefullt liv beslutade FN 1948 att införa de Mänskliga rättigheterna. 1989 kompletterades de med Barnkonventionen som skulle garantera att barn inte utsätts för kränkningar, våld eller annan illa behandling samt ger dem rättighet till frihet, trygghet och andra viktiga värden. Vi ska under en period arbeta med dessa viktiga rättigheter! Ni ska få läsa och diskutera, spela Livets lotteri och se på filmer om detta.

Innehåll

Mål

När du har arbetat färdigt med det här arbetsområdetska du:

- veta varför FN bildades
- känna till "Förklaringen om de mänskliga rättigheterna" och kunna berätta om innehållet i några av de 30 artiklarna.

- känna till "FN:S barnkonvention" och veta att den nu blir svensk lag samt kunna berätta innehållet i några av de 54 artiklarna.
- kunna berätta om mänskliga rättigheter i dagens sverige.
- kunna om barnarga.
- känna till BRIS.                                                                                                                                                                                                                           - känna till om barnarbete förr och nu.
- känna till undantag som länder har gjort p.g.a. landets traditioner när de skrev på de mänskliga rättigheterna (könsstympning är ett exempel).                    - känna till framsteg som görs i världen när det gäller att genomföra de mänskliga rättigheterna.                                                                                               - känna till Sveriges fem nationella minoriteter och samernas särställning bland dessa.

- kunna förklara samt använda begrepp som t ex mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, nationella minoriteter, urbefolkning, diskriminering, artiklar, konvention, överenskommelse, anmälningsplikt, underleverantör, barnarbete, barnsoldater, könsstympning, barnäktenskap, u - länder, i - länder, undernäring, analfabetism, extrem fattigdom, sexuellt våld, barnaga, naturkatastrofer, Hiv och aids, barndödlighet, föräldralöshet, handel med barn

I undervisningen ska vi:

- läsa i Utkik

- se filmer på SLI

- diskutera

- arbeta med betydelsefulla begrepp inom arbetsområdet

- ha läxa i Livets lotteri

- redovisa för klassen om det land där man föddes i.

- göra ett välgörenhetsprojekt som avslutas med att director Priscilla Idele som jobbar på UNICEF:s kontor i Florence besöker Essingeskolan.

Bedömning

För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:

- få visa hur du kan resonera och visa förståelse i diskussioner 

- visa att du förstår de ämnesspecifika begreppen

- få göra exitpass

- redovisa inför klassen

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Lgr11
 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: