Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textuppgifter & problemlösning -Matematik åk 4

Skapad 2019-12-02 17:40 i Högåsskolan Knivsta
I det här området ska du få lära dig lösa, använda olika strategier och tillvägagångssätt att lösa problemlösningsuppgifter.
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer under vårterminen att arbeta med problemlösning parallellt med andra arbetsområden.

Innehåll

Syfte med undervisningen 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

  

Mål  

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna: 

·         avgöra vilket räknesätt som ska användas,

·         använda olika strategier för att tolka och lösa uppgifterna,

·         göra uppskattningar, avrundningar och bedöma rimlighet,

·         redovisa dina lösningar på flera sätt,

·         beskriva en egen lösning, se och förklara likheter och skillnader,

·         använda dig av flera matematiska begrepp.


Metod  

Vi kommer att arbeta med matematikboken som grund. Vi har gemensamma genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller, en del arbete sker även praktiskt. Vi gör en del uppgifter gemensamt på tavlan, då eleverna har möjlighet att visa sina lösningar muntligt och delge varandra sina kunskaper. Under och i slutet av arbetets gång sker olika bedömningssituationer.   
Enstaka läxor kan förekomma för att befästa kunskaperna.   

  

  

Bedömning  

Under det här avsnittet kommer jag att bedöma din förmåga tillägna dig innehållet genom hur du: 

 • redovisar dina uppgifter, både skriftligt och muntligt,  
 • deltar i samtal och diskussioner kring matematik och matematikuppgifter, 
 • använder dig av begrepp som hör till avsnittet, 
 • presterar på lektioner och i bedömningsuppgifter, d.v.s. hur du visar att du tillägnat dig innehållet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Textuppgifter & problemlösning

Eleven kan lösa och formulera problem

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Strategier och tillvägagångssätt
Du behöver stöd för för att lösa enkla problem där beräkningen sker i ett steg,
Du kan lösa enkla problem där beräkningen sker i ett steg och två steg.
Du kan lösa enkla problem där beräkningen sker i flera steg,
Uppskattningar och rimlighet
Du behöver stöd/hjälp för att göra uppskattningar, avrundningar och bedöma rimlighet.
Du kan göra uppskattningar, avrundningar och bedöma rimlighet.
Du kan göra uppskattningar, avrundningar och bedöma rimlighet, samt du förklarar och visar det i dina lösningar.
Beskriva på olika sätt
Du behöver hjälp/stöd för att redovisa dina lösningar på flera sätt. (Mattespråk, bild, tabell, text, uppställningar och i text.)
Du kan redovisa dina lösningar på flera sätt. (Mattespråk, bild, tabell, text, uppställningar och i text.)
Du kan redovisa dina lösningar på flera sätt. (Mattespråk, bild, tabell, text, uppställningar och i text.) Du kan även resonera kring varför de hör ihop.
Föra och följa resonemang
 • Ma  E 6
Du behöver hjälp/stöd för att beskriva en egen lösning, se och förklara likheter och skillnader.
Du kan beskriva en egen lösning, se och förklara likheter och skillnader.
Du kan resonera detaljerat kring din lösning, se likheter och skillnader. Du kan jämföra olika lösningar och drar egna slutsatser.
Matematiska begrepp
Du känner dig mycket osäker på matematiska begrepp.
Du känner till och kan använda flera av begrepp.
Du förstår, använder och kan se samband mellan begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: