Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Tro- vad är tro?

Skapad 2019-12-03 08:37 i Kastanjen Örebro
Förskola
Vi arbetar med Örebromodellen- för en jämlik förskola och arbetar detta läsår med temaområde Tro.

Innehåll

 

       Pedagogisk planering

                                         Delområde 2: Vad är tro?

 

 

 

 

Läroplansmål

 ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet”- Lpfö18.

 

 

Syfte

För att kunna utveckla sin kulturella identitet och få ett intresse och förståelse för mångfalden i vårt samhälle; vi har olika tro och traditioner, så har vi valt att undervisa utifrån frågeställningen: Vad är tro? 

Barnen ska få undervisning om begreppet ”tro” utifrån olika perspektiv.  Tro kan vara mer än religion, om vi endast tänker utifrån religion blir vi begränsade. Vi kan tro på många olika saker – jultomten, kompisar, sig själv, en Gud, livet, sagofigurer, vuxna, vetenskap etcetera. Att tro på någonting är något som finns i oss alla – hela tiden. Det handlar även om existentiella frågor, frågor om liv och död, vänskap, oro, fantasi och verklighet. Gränsen mellan fantasi och verklighet är flytande och barnet ska få tro på det de vill. Inget är rätt eller fel.

Syftet är även att göra barnen medvetna om hur tro kan påverka dem i olika situationer – att stärka barnets tilltro och trygghet till sig själv.


 

 

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva och lära?

Vi vill att barnen ska få syn på att tro kan vara många saker; tro på sig själv, personer/figurer/väsen, böcker/film, traditioner, tro på olika relationer. Alla behöver inte tro på eller tycka om samma saker. Inget är rätt/fel.

Mångfald; alla människor är olika, har olika bakgrund och erfarenheter med sig som präglar vilken tro de har.

Tro på sig själv och på en kompis; Klarar jag det här eller kan jag ta hjälp av en kompis om jag känner att jag inte kan.

Vad är traditioner? Vilka traditioner har vi på vår förskola? Vilka traditioner kan finnas i andra kulturer?

Barnen ska få prova att ställa hypoteser i olika aktiviteter, allt från värdegrundsfrågeställningar till matematik och naturvetenskapliga experiment, om vad de tror. Vad är tro och vad är att veta? Vad tror du händer om vi gör så här? Kan jag tro på ett sätt och kompisen på ett annat sätt?

Vad tror vi på i litteraturen? Fantasi och verklighet. Kan vi ha olika uppfattning om vad som är fantasi?

Att göra egna sagor; då de får prova på att använda den egna fantasin i samarbete med andra barn. 

 

 

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi kommer att använda oss av olika uttrycksformer i vår undervisning så som, bilder, teater,  sång och musik, skapande, rörelse, litteratur, film, för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande.

 

Vi kommer t.ex. att:

 •  titta på bilder med exempel på vad jag kan tro på och samtala kring dessa.
 • spela teater för barnen för att konkretisera vad tro kan vara.
 • erbjuda barnen att rita och berätta om sina tankar och åsikter.
 • titta på olika aktuella filmer för temaområdet. 
 • lyssna på böcker och ljudböcker och barnen får fundera över och berätta vad de tror på i boken. Vad är fantasi för mig? Vad tycker jag är verkligt?
 • vi kommer få besök av Pippi Långstrump
 • barnen kommer få prova på att använda sin fantasi och skapa berättelser tillsammans med kompisar eller enskilt om de vill.
 • måla med målarfärg utifrån de böcker vi läser
 • ta del av traditioner från andra delar av världen; exempelvis musik, dans, klädsel.
 • ha gymnastik/rörelse/uppdrag för att se vad vi tror att kroppen kan? Motorik, kroppskontroll och samarbete. Kan jag ta hjälp av en kompis för att klara det jag inte kan?
 • använda olika musik, dans och sång.
 • utföra experiment för att testa att ställa hypoteser om vad som kan hända. Vad är att tro och vad är att veta?
 • använda oss av digital teknik som hjälpmedel som exempelvis Ipad och projektor. 
 • skapande med olika material  

 

 

Vem/vilka ska delta i undervisningen?

 

Alla barn kommer att delta i undervisningen men i olika, mindre gruppkonstellationer. Undervisningen kommer att genomföras utifrån barnens förutsättningar och behov.

 

 

Var ska undervisningen genomföras? 

Undervisningen kommer att genomföras på Kastanjen, i gymnastiksalen och i vår närmiljö.       

 

                

 

 

När ska undervisningen genomföras?   

 

Under veckor 42-47 kommer detta delområde att genomföras.

 

               

 

 

Hur ska arbetet dokumenteras/kommuniceras?  

 

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens portfoliopärmar samt på lärloggen på Unikum
 • Vi kommunicerar arbetet genom den dagliga kontakten med vårdnadshavare samt på Unikum.
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

 

Koppling till barnkonventionen:

 

Detta temaområde kan vi koppla till de fyra grundprinciperna;

Artikel 2; Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Artikel 3; Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

Artikel 6; Alla barn har rätt till liv och utveckling

Artikel 12; Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: