Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek i förskolan

Skapad 2019-12-03 13:31 i Vintergatan Örebro
Förskola
På vår förskola leker barnen mycket tillsammans, ibland med varandra och andra gånger bredvid varandra. I en studie som gjort beskriver professor Niklas Pramling att leken på förskolan har en viktig roll.

Innehåll

 

MÅL:

 • Flexibilitet, Planering, Tänkande
 • Besvikelse, Glädje, Turtagning
 • Språkutveckling, Begreppsbildning, Kommunikation
 • Iakttagande, Uppmärksamhet, koncentration 
 • Självständighet, Inlevelse, Regler och Normer
 • Trygghet, Hänsyn, Vänskap
 • Identitet, Självbehärskning, Konfliktlösning
 • Fantasi, Kreativitet, Grov Fin-motorik 

 

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLEN:

 • Stunder för fri lek
 • pedagogstyrd lek

Målkriterier, när vi ser detta är vi på väg mot målet:

 •  Vad säger läroplanen?

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan
 faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter.

Vad säger forskningen?

”För leken är viktig i förskolan, poängterar Niklas Pramling. Leken skapar sammanhang där ord och begrepp får mening. Ett ord som kvitto till exempel, som enskild glosa blir det ett fragment men när barnen leker affär fyller ordet en funktion och betydelsen blir det tydlig.

Det finns fler vinster med leken. Som att barnen blir aktiva deltagare och inte passiva mottagare. Eller att små barn kan förstå abstraktioner som stor och liten genom att på egen hand undersöka konkreta föremål. Dessutom lär leken oss att fantisera; i leken kan vi föreställa oss hur saker kan vara annorlunda – något som är grundläggande för vår förmåga att förstå omvärlden”

”Leken kan också hjälpa barnen att bli trygga och samspela med andra. Det är ett av resultaten i Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning ”Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor.” Forskarna har gått igenom 1000 abstracts och efter granskning valt ut 15 svenska och internationella studier som beskriver hur förskollärarna kan stärka barnens sociala förmågor genom lek.” Hämtat ur artikeln “Utan lek inget lärande”, Forskning.se 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: