Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Förskoleklass

Skapad 2019-12-04 06:58 i Björkåsskolan Grundskolor
Förskola

Innehåll

Musik - förskoleklass

 

Vi sjunger sånger barnen känner igen och vi introducerar nya sånger så att barnen ska få uppleva att det är roligt och meningsfullt att få lära sig nya saker. Vi använder rytminstrument ibland för att barnen ska kunna höra att det finns en takt och en rytm i musiken/sången

 

Barnen får möjlighet att träna på och utveckla sin förmåga att sjunga tillsammans och lär sig även hantera enkla rytminstrument. Rytminstrumenten vi använder är maraccas, claves, gurka och ägg.

 

Vi använder oss av rörelsesånger som ett naturligt inslag i musikundervisningen, där barnen är aktiva utifrån sin förmåga och de får då möjlighet att träna kroppsuppfattning, rytm och taktkänsla.

Självklart får även barnen komma med förslag på sånger de vill sjunga - allt för att öka delaktigheten i verksamheten.

 

Under senhösten ligger stort fokus på skolans luciafirande, då det på skolan är förskoleklassen som traditionsenligt framför detta.

 

Barnen ska få tillfälle att uttrycka sig genom sång, musik, rörelse och dans och på så vis ges förutsättningar för att utvecklas och lära samtidigt som de stimuleras till att använda hela sin förmåga. Barnen får då även tillfälle att träna sin förmåga att uttrycka och kommunicera sina tankar, upplevelser och erfarenheter genom dessa uttryckssätt.

 

Vi vill främja barnens lust att sjunga och musicera samt ge dem olika sätt att uttrycka sig och då öka deras tillit till den egna förmågan. Jag kan och jag vill!

Barnen får möjlighet att under enkla och lättsamma former lära sig nya ord och får även bekräftelse på ord de redan kan. Vi sjunger många sånger med rörelser och därmed tränas även kroppsuppfattningen.

 

Mål

 

Att barnen får stimulans och mod att våga kommunicera och uttrycka sig med hjälp av sång, musik och rytmik. Barnen får då en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: