Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack Läsrummet år 4

Skapad 2019-12-04 07:26 i Norrskolan Uddevalla
I Zick Zack Läsrummet får eleverna möta sex typer av texter som ofta förekommer i skolan.
Grundskola 4 Svenska

Vi kommer att arbeta med sex typer av texter som ofta förekommer i skolan: - den berättande, som berättar om fiktiva eller verkliga händelser skildrade i skönlitterär form, till exempel en saga. - den beskrivande, som beskriver och/eller informerar om hur något ser ut, är eller fungerar, till exempel en faktatext om djur. - den förklarande, som förklarar eller tolkar varför något är som det är, till exempel en faktatext som förklarar ett naturfenomen - den instruerande, som stegvis berättar om hur något ska göras, till exempel en instruktion eller recept. - den argumenterande, som argumenterar för och/eller emot en tes, till exempel en insändare. - den återberättande, som berättar om något man har varit med om, till exempel en dagbokstext.

Innehåll

Undervisning

Vi ska arbeta med texter från läromedlet "Zick Zack läsrummet" som är avsett för att öka läsförståelsen genom att använda olika lässtrategier när vi läser olika texttyper. Vi möter bl.a. skönlitterära texter, faktatexter, instruktioner,dikter. Vi arbetar före läsningen med förförståelse och förkunskaper genom ordkunskap och begrepp. Sedan läser vi texten, ibland enskilt eller i par. Efter läsningen tränas läsförståelsen genom reflektioner, svara på frågor muntligt och skriftligt. De skriftliga frågorna finns i tre kategorier:
På raderna - svaret går att hitta i texten
Mellan raderna - tränar lässtrategier för att förstå texten
Bortom raderna - dra paralleller till egna erfarenheter samt reflektioner kring det lästa

Bedömning

Den skriftliga uppgiften där eleverna svarar på frågor (på raderna, mellan raderna, bortom raderna) ligger till grund för bedömningen av elevernas läsförståelse på olika texttyper.

Genom muntliga reflektioner, svar på frågorna, både enskilt och i par eller grupp.

Utveckling av läsförmågan och lässtrategier. 

 

Syfte

Centralt innehåll åk 4-6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: