Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, mina medmänniskor och konsten.

Skapad 2019-12-04 08:36 i 224541 Förskolan Paletten Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola

Innehåll

 

Planering för Hilma verksamhetsåret 2019-2020

 

 

 

Fokusområde i enheten 

 

 

 

Barns förhållande till en hållbar utveckling och till en hållbar framtid 

 

 

 

I förskolan lär vi oss om världen för att förstå den, erövra den och för att förändra den! I år ska hela vår enhet fördjupa sitt arbete med hållbar utveckling än mer och då i ett brett perspektiv d v s det är större än sopsortering och att släcka lampor – ett bättre ord är kanske – En hållbar framtid. Vår gemensamma syn på hållbar framtid innebär att vi tänker på att alla sammanhang som vi erbjuder barn och deras familjer, allt som sker på våra förskolor skall bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra? Kompisarna, djuren, växterna och jag? Hållbar utveckling är att värna om miljö och allt levande i alla led, samt att alla upplever att de på samma villkor kan och får vara med för att verka för en hållbar utveckling! 

 

 

 

Under verksamhetsåret har vi valt att på olika sätt fördjupa oss i: 

 

 

 

·       Undervisningsbegreppet i förskolan, roller och ansvar. 

 

·       Hållbar utveckling, bemötande, demokratiuppdraget, och digitalisering i en hållbar tid.  

 

 

 

Utvärdering och uppstartsveckor 

 

 

 

Hilmas arbetslag hade innan sommaren gjort en grundlig utvärdering av verksamheten från läsåret och ringat in styrkor och utvecklingsområden för att utveckla det pedagogiska arbetet. Detta i kombination med en intakt barngrupp har gjort att verksamheten med planerad undervisning kunde sätta igång direkt vid terminsstarten. Arbetslaget fick också förstärkning av Nor, ny förskollärare. Nytt för den här terminen är ett tydligt språkutvecklande syfte i våra samlingar, att vi utifrån barnens intresse har valt ett projekt med fokus på skapande men också att vi fortsätter att förvalta det som vi ser bidrar till en fin verksamhet som t.ex. våra skogsutflykter.

 

 

 

På föräldramötet lyfte vi resultat från den årliga brukarundersökningen som visar att Hilmas styrkor är att föräldrar upplever att ”mitt barn är tryggt på förskolan”. Att föräldrar upplever att deras barn och de själva blir bemötta med respekt och att man får information om förskolans mål och arbetssätt.  Dessa resultat vill vi förvalta under kommande läsår.

 

 

 

Hilmas utvecklingsområde är att synliggöra barnens utveckling och lärande för vårdnadshavare. Detta hade vi ett samtal kring på senaste föräldramötet. Vi uppmuntrar vårdnadshavare att ta del av den uppsatta dokumentationen och besöka Hilmas miljöer. Vi ser också att tillgången till bra digitala verktyg (nya I-pads) underlättat och förenklat den pedagogiska dokumentationen.

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiska ställningstaganden på Hilma af Klint.

 

 

 

Vi delar upp oss i mindre grupper under hela dagen för att kunna skapa de allra bästa förutsättningarna för barnen att vara sina bästa jag. Vi är nyfikna, lyhörda pedagoger som möter alla barn med respekt. 

 

 

 

Projekt höstterminen 2019

 

 

 

"Jag, mina medmänniskor och konsten". 

 

 

 

Varför- Syfte med projektet 

 

 

 

Vi ser ett stort intresse i barngruppen för att uttrycka sig i olika skapandeformer exempelvis teckna, måla, jobba med lera, pyssla samt bygga och konstruera med olika återvinningsmaterial. Ur detta gemensamma uttryckssätt ser vi att vi kan möta barnen med våra kompetenser och intressen. Det ger goda förutsättningar för kreativa undervisningssituationer. Att skapa dessa undervisningstillfällen gör att vi kan arbeta med våra utvalda mål från läroplanen. De planerade undervisningsstunderna sker i små grupper med en pedagog. 

 

 

 

Vi tror att undervisningssituationer i mindre grupp där barnens kreativitet tas till vara och fördjupas och när barnen får möjlighet att kommunicera och spegla sina erfarenheter med andra kommer att leda till en nyfikenhet på nya tankar och även till en trygghet i sig själv. Att lyssna och ta in andras tankar och att tillsammans skapa kreativa lösningar tror vi kommer understödja ett hänsynstagande och leda till en förmåga och en vilja vara med och verka för en hållbar framtid.  

 

 

 

Mål – Kopplade till läroplan och Verksamhetsplan - Vilka resultat vill vi nå med vårt projekterande?  

 

 

 

·       Vi skapar arbetsro och lekro där gruppen ger uttryck för trygghet och nyfikenhet. 

 

 

 

·       Hilma af Klint ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. 

 

 

 

·       Hilma af Klint ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: