Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska A, HT åk 4

Skapad 2019-12-04 10:24 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
I svenska som andraspråk under höstterminen i åk 4 arbetar vi med läsförståelse, förmågan att skriva olika sorters texter och att utöka ordförrådet.

Innehåll

Du kommer att få arbeta med olika texter för att träna dina förmågor att:

- läsa med flyt

- förstå olika texter

- kunna skriva egna texter, faktatexter, dikter och berättande texter. 

- bearbeta text efter respons

- kunna argumentera för och emot olika saker

- kunna redovisa kunskap muntligen

De arbetssätt vi använder är:

- lästräning i par och enskilt, både i skönlitterära böcker och i läromedlet Läsförståelse A

- högläsning i helklass: Pax Nidstången

- Veckans ord, med fokus på stavning och betydelse

- Satslära, med fokus på ordföljd vad gäller subjekt, predikat och objekt.

- Skriva egen berättande text i Google dokument, vilken sedan utvecklas efter respons. 

- Läsa och skriva egna dikter.

- Skriva egna faktatexter

- Skriva argumenterande texter och argumentera muntligen 

- muntlig redovisning av faktakunskap i religion

Du visar dina kunskaper genom:

- muntliga redovisningar

- skriftliga prov

- standardiserade test: DLS

- fortlöpande arbete under lektionerna

- texter du skriver och bearbetar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Svenska A, HT åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Meningsbyggnad
Jag kan skriva meningar med skiljetecken och stor bokstav. Jag kan skriva meningar med rätt ordföljd.
Jag är på väg att nå målet.
Jag kan skriva minst hälften av mina meningar med skiljetecken och stor bokstav. Jag skriver nästan alltid meningar med rätt ordföljd.
Jag skriver i princip alltid meningar med skiljetecken och stor bokstav. Mina meningar har i princip alltid rätt ordföljd.
Stavning
Jag kan stava ord rätt.
Jag är på väg att nå målet.
Jag stavar de vanligaste orden rätt, och några lite svårare.
Jag stavar oftast helt rätt.
Skriva olika sorters texter
Jag kan skriva faktatexter, dikter och berättande texter.
Jag är på väg att nå målet.
Jag kan skriva olika sorters texter som är tydliga och följer i princip de regler som är speciella för varje sorts text. Mina texter har en röd tråd.
Jag skriver tydliga, detaljerade texter. Jag följer de regler som gäller för olika texter. Jag kan skriva med inlevelse och har god grammatisk förmåga. Mina texter har en röd tråd.
Läsförståelse
Jag förstår texter jag läser, kan hitta information i text, reflektera över budskap och kan återberätta i stora drag.
Jag är på väg att nå målet.
Jag förstår huvuddragen av texter och kan hitta enklare information i text. Jag kan reflektera över budskap på ett enkelt sätt och återberättar delar som hänger ihop.
Jag förstår texters budskap och kan enkelt hitta information i texter. Jag kan reflektera över texter och kan koppla dem till egna erfarenheter och till omvärlden. Jag kan återberätta texter och har fokus på de viktigaste delarna.
Bearbeta text
Jag kan bearbeta text efter respons.
Jag är på väg att nå målet.
Jag kan bearbeta text på några sätt efter respons.
Jag förbättrar min text efter respons.
Tala
Jag kan samtala med andra på ett tydligt sätt. Jag kan redovisa kunskaper muntligen. Jag kan argumentera muntligen med olika typer av argument.
Jag är på väg att nå målet.
Jag samtalar med andra så att de förstår vad jag menar. Jag kan berätta för andra vad jag kan. Jag kan argumentera för min sak på något sätt.
Jag samtalar med andra så att de tydligt förstår vad jag menar. Jag berättar med inlevelse och flyt för andra vad jag kan. Jag kan använda olika sorters argument för att argumentera för min sak.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: