Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Transporter

Skapad 2019-12-04 15:18 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi arbetar med området transporter både praktiskt och teoretiskt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet och den egna användningen av tekniska lösningar har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.

Bedömning - vad och hur

Bedömningen sker dels på genomförandet av projektet bygga bil, dels på en skriftlig inlämning som behandlar transporter på samhällsnivå – både lokalt och globalt.

Bedömning av inlämningsuppgift:

 

E

C

A

Teknikutveckling & drivkrafter

Hur har transporter förändrats över tiden och vad är det som gjort att de utvecklats på detta sätt? Hur kommer transporter utvecklas i framtiden för att möta de utmaningar samhället står inför idag.

Resonerar enkelt kring transporter i samhället på lokal och global nivå och hur det utvecklats över tiden. Visar ett exempel av samhällsförändringar som drivit teknikutvecklingen.

Resonerar utvecklat kring transporter i samhället på lokal och global nivå och hur det utvecklats över tiden. Visar två exempel av samhällsförändringar som drivit teknikutvecklingen.

Resonerar utvecklat och problematiserar transporter i samhället på lokal och global nivå och hur det utvecklats över tiden. Visar flera exempel av samhällsförändringar som drivit teknikutvecklingen i olika riktningar.

Konsekvenser

Vilka konsekvenser får våra val av transporterför oss och vår värld

För enkla resonemang kring vad olika lösningar inom transportsystem får för konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

För utvecklade resonemang kring vad olika lösningar inom transportsystem får för konsekvenser för individ, samhälle och miljö

För välutvecklade resonemang kring vad olika lösningar inom transportsystem får för konsekvenser för individ, samhälle och miljö

 

Bedömning av bilmodell:

 

E

C

A

Ritning

utarbeta förslag till lösningar

Visar ett förslag som uppfyller kravet på bilen

Visar ett skalenligt förslag som uppfyller kravet på bilen

Visar ett skalenligt förslag i tre dimensioner som uppfyller kravet på bilen och kan motivera varför ni valt just den lösningen.

Dokumentation

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Dokumenterar arbetet i text och bild och beskriver enkelt sin tekniska lösning

Dokumenterar arbetet i text och bild och beskriver sin tekniska lösning med användning av tekniska begrepp 

Dokumenterar arbetet i text och bild och beskriver sin tekniska lösning med användning av tekniska begrepp samt visar varför denna lösning är den bästa.

Arbetsgång

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik

Arbetar efter skissen på ett effektivt sätt.

Arbetar efter skissen på ett effektivt sätt och tar fram en skalenlig modell

Arbetar efter skissen på ett effektivt sätt och tar fram en skalenlig modell. Löser problem genom att testa sig fram och går eventuellt tillbaka och ändrar skissen.

Presentation

Använda teknikområdets begrepp och utrrycksformer

Presenterar resultatet på ett begripligt men enkelt sätt och för ett enkelt resonemang kring den valda lösningen

Presenterar resultatet på ett begripligt sätt med hjälp av teknikens begrepp och för ett utvecklat resonemang kring den valda lösningen

Presenterar resultatet på ett begripligt sätt med hjälp av teknikens begrepp och för ett väl utvecklat resonemang kring den valda lösningen

 

Undervisning och arbetsformer

Arbetsområdet är planerat att pågå i ungefär 10 veckor. Vi kommer arbeta praktiskt med att ta fram en ritning på bilen innan vi bygger modellen. Arbetet dokumenteras i text och bild och lämnas in i samband med att bilen byggts färdigt. Vi kommer sedan genomföra en inlämningsuppgift om transporter. Undervisningen kommer här bestå av diskussioner i helklass eller grupper så vi blir inspirerade och får fram flera intressanta perspektiv. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: