Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 191205

Skapad 2019-12-05 10:30 i Förskolan Körvelgatan 2 Göteborg
Förskola
Utveckling och lärande

Innehåll

Planering  2019/ 2020

 

Höstterminen 2019 har vi fokusområde språk. Efter kartläggningen insåg vi att det är många barn i gruppen som har annat modersmål än svenska och de flesta behöver lära sig svenska språket.vi kommer att dela in barnen i små språk/lek grupper vilket är vår framgångsrikt arbetssätt.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,"Lpfö-98

 

Barns språkutveckling startar vid födseln men det är inte allt som upplevs som kan uttryckas med ord. Hos oss ges barnen tillfälle att uttrycka sina känslor och upplevelser i skapande verksamhet, musik och rörelse. Att stödja barns språkutveckling är ett spännande arbete. Barn utvecklar sitt språk i samspel med vuxna och andra barn. Genom att vi leker, målar, sjunger, berättar sagor, läser rim och ramsor och gör rytm och rörelselekar stimulerar vi språkutvecklingen.

Från måndag till torsdag har vi fasta aktiviteter. Varje dag har vi samling, bokläsning, språklekar med mera. Språket går som en rödtråd genom hela dagen ex: vid rutinsituationer (matsituationen, på och avklädning, leken m.m.).

 

Mål:

Förskolan ansvarar för att barnen stimuleras och utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling. Att barnen utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och förstå andras perspektiv.

 

Syfte

Vi vill att barnen ska få möjlighet att göra sig förstådda utifrån deras individuella förmåga. Barnens självkänsla och trygghet stärks när de känner sig hörda och blir förstådda.

 

Utveckling pågår när barnen:

1. Använder namn på färger

2. Använder lägesord som framför, bakom o s v

3. Benämner kroppsdelarna

4. Kommunicerar kring de olika lek/lärmiljöerna och dess innehåll

5. kommunicerar om, och på andra sätt bearbetar böcker och sagor vi läst och berättat

6. vid måltider och andra situationer använder ord istället för att peka, och i nästa steg pratar med hel mening (kan jag få...)

Så ska vi arbeta för att nå dit:

1. Vi arbetar med färgpåsar i temasamlingar

2. Vi sjunger och gör ramsor där vi använder lägesord

3. Vi sjunger och gör ramsor om kroppsdelarna

4. Vi lånar böcker som handlar om de olika ämnesområdena i våra lekmiljöer

5. Bokläsning i liten grupp där vi också samtalar om innehållet och leker/dramatiserar innehållet

6. Vuxna använder ett rikt, varierat språk, samt uppmuntrar barnen till att uttrycka sig med ord.

Att göra

1. Färgpåsar har iordningställts och hänger lätt tillgängliga för pedagogerna

2. Lista med aktuella sånger och ramsor ska finnas vid samlingsmattan

3. Språkpåsar, sagopåsar och flanosagor ska vara tillgängliga

4. Böcker ska lånas på biblioteket och finnas tillgängliga vid olika lekmiljöer

5. Vi använder böcker från boklådorna i huset

 

Genomförande

Vi är noga med att benämna saker och ting med dess korrekta namn i all kommunikation.  

Språk och kommunikation arbetar vi kontinuerligt med i vår dagliga verksamhet t ex vid måltider, samlingar, lässtunder, grupper och övriga rutiner.

Några konkreta aktiviteter som vi har planerat in för att stimulera språkutvecklingen hos barnen är: bokläsning, flanosagor, samlingar med olika begrepp och ord.

Vi kommer att använda oss av känslokort där många nya ord och begrepp innefattas.

De aktiviteter vi genomför under samlingar och dagliga rutiner är nästan samtliga barn delaktiga i.

 

Uppföljning

Vi följer upp då vi har avdelningsplanering och uppdaterar då arbetsplanen.

Reflektion sker varje gång vi har planering som relaterar till språk och kommunikation. De utvalda aktiviteterna dokumenterar vi i bild och skrift som vi använder i vår gemensamma reflektion i arbetslaget under avdelningsplanering. Vilka insatser som görs fyller vi på kontinuerligt under arbetets gång i vårt gemensamma kollegieblock. Dokumentationen för samlingar, daglig verksamhet etc kommer att ske genom anteckningar när vi ser och hör saker som vi relaterar till språk och kommunikation. De utvalda aktiviteterna dokumenterar vi i bild och skrift som efter gemensam reflektion i arbetslaget under avdelningsplanering.

 

Ansvar

Genomförande och dokumentation av samlingar och den dagliga verksamheten sker av all personal på Safiren.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: