Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Femårsgruppen 2019/2020

Skapad 2019-12-05 11:15 i Helenedal ULNA Förskolor
Förskola
Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver mål på våra förskolor.p Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningen genom att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till målen tillsammans med föregående års analys. I mallen finns alla målområden i läroplanen. Ni väljer de områden/mål i mallen som Ni på förskolan har valt som prioriterade mål. Övriga områden raderas innan publicering. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

Innehåll

Nyckelpigans ”Femårsgrupp” planering.

De barn som ska börja förskoleklass hösten-20 samlas 1-2 gånger i veckan. Vi gör olika aktiviteter som är roliga, lärande och utvecklande för barnen. Vi har även samarbete med de andra i huset med femåringarna.

Vi kommer att jobba med färg och form under hösten och siffror, antal och bokstäver har vi mer under våren men de finns ju med hela tiden i vår dagliga verksamhet...

 

Syfte:

Ge femåringarna på Nyckelpigan en egen stund för aktiviteter av lärande och lek som i sin tur ger mer kunskap och stärker deras självkänsla.

 

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

självständighet och tillit till sin egen förmåga

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

förmåga att använda begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 

Målkriterier, ( vi vill se) utveckling sker när varje barn utvecklar sin förmåga att:

lita på sin egen förmåga, våga ge uttryck för sina tankar och idéer.

stärka sin förmåga att fungera både enskilt och i grupp

ta ansvar för sina egna handlingar och de gemensamma ”regler” vi har på nyckelpigan ( gyllene regeln)

kunna förstå och använda sig av nya begrepp och öka förståelsen för sin omvärld

 

Genomförande, målet når vi genom att:

arbeta för att stärka barnens tillit, så att de ska bli trygga och säkra i sej själva och i gruppen.

genom leken visa på hur man är en bra kompis (gyllene regeln i Kungaskogen) och utveckla det sociala samspelet

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektion och Analys

Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: