Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Positionssystemet och de fyra räknesätten

Skapad 2019-12-05 13:43 i St Mellby skola Alingsås
Olika strategier vid beräkningar med de fyra räknesätten. Vi kommer att arbeta med positionssystemet och siffrornas platsvärde, med både positiva och negativa tal
Grundskola 4 Matematik
Taluppfattning är grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik. Genom att möta tal och beräkningar av tal inom olika talområden fördjupar man sin förståelse och uppfattning av tal och olika räknesätt.

Innehåll

1. Inledning:

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

2. Övergripande mål:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

3. Kursplanemål:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

4. Konkretiserade mål:

Du kommer att utveckla din förmåga att

 • förstå var på tallinjen positiva samt negativa tal skall placeras i förhållande till varandra
 • använda dig av en tallinje när du räknar
 • förstå och använda dig av några matematiska temer som till exempel skillad, addition, subtraktion osv
 • förstå hur de olika siffrornas platser påverkar deras värde
 • skriva tal i utvecklad form
 • positionssystemet, kunna de olika positionerna från ental upp till tusental
 • ställa upp additionsalgoritmer och subtraktionsalgoritmer
 • utföra räkneoperationer inom addition, subtraktion, samt uföra enklare räkneoperationer inom multiplikation och division
 • se samband mellan multiplikation och division

 

 

5. Bedömning:

Du kommer att bli bedömd utifrån

 • hur du kan placera positiva och negativa tal, inom det aktuella talområdet, på en tallinjen
 • hur du löser olika uppgifter/problem med hjälp av några olika metoder/strategier
 • hur du försöker att dokumentera dina lösningar och strategier
 • hur du kan diskutera runt rimligheten i de svar du kommer fram till
 • hur du använder och kan förstå de olika matematiska termerna du möter
 • hur du behärskar de olika räknesätten

6. Undervisning:

Du kommer att få:

 • öva dig på att dokumentera dina uträkningar
 • delta i genomgångar
 • tillsammans med andra öva dig på att muntligt samt skriftligt förklara hur du resonerar
 • öva dig att med matematiskt korrekta termer redogöra för hur du löst dina uppgifter
 • föra anteckningar/dokumentera
 • arbeta med olika sorters tallinjer
 • beräkna olika uppgifter inom olika räknesätt.
 • möta olika sätt/tillvägagångssätt/strategier för att utföra beräkningar i de olika räknesätten
 • rimlighetsbedöma olika beräkningar
 • löva dig att skriva tal i utvecklad form


 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: