Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema jul förskola

Skapad 2019-12-05 14:46 i Testförskola Alingsås
Förskola
Stödfrågor planeringsmall förskola=

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

TA BORT STÖDTEXT NÄR NI FYLLT I

 

Syfte - varför?

Vår intention: utifrån läroplansuppdraget, arbetsplan och barngruppens intressen behov - varför väljer vi att just nu jobba med detta? 

Finns någon övergripande generativ frågeställning vi tror väcker vår och barnens nyfikenhet?

 

Läroplansmål:

Vilka mål i läroplanen kan vi koppla det här till? Välj max fyra mål, gärna färre.

Tänk på -  målen i läroplanen kan både vara vida och långsiktiga eller “smala” och mer kortsiktiga. Båda varianterna kan man vilja koppla till planeringen

  • Vid start av ett temaområde - begränsa till få mål,

  • i månadsanalyser/nulägesanalyser - titta även på de långsiktiga målen


Var är vi? (Utgångspunkt)
Här upplever vi barnen befinner sig nu (intressen, nuvarande förståelse)

Vart ska vi?

Detta hoppas vi barnen har lärt när vi är klara

 

Behöver vi pedagoger mer kunskap för att kunna utmana och stimulera? Hur skaffar vi oss det?

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Så här planerar vi att introducera och genomföra vår planering

(Pedagogiska miljön och material? Platser att vara på?)

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veckoreflektion v ….

Utgå från vår undervisning (planerad och spontan) har vi genomfört dessa aktiviteter:

a)Vad sa, visade/gjorde barnen, vid aktiviteten eller efter

b) Hur bidrog vi som pedagoger och hur bidrog miljö/material till lärandet

c) Hur går vi vidare, vad kan vi tillföra?

 

Månadsanalys 

Syfte - följa upp progression i barnens lärande och utveckling OCH utvärdera vad i utbildningen vi tror bidragit till detta

 

Barnen - Progression - (förändrat kunnande jämfört med innan)

Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning? Skillnad över tid?

Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?

På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

 

Vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse?

  • Sättet vi organiserat på
  • Introduktion/genomförande
  • Pedagogernas förhållningssätt
  • Miljö material
  • Dokumentation och reflektionsmetod

 

Hur har vi gett gett flickor och pojkar samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har vi arbetat med tillgänglig lärmiljö för att möta alla barn vad har det gett för resultat?

Hur har vi arbetat med beslutade aktiva åtgärder har det gett resultat?

 

Vad blir vårt nästa steg, hur kan vi fördjupa/utveckla?

(ex, miljön, ev behov av ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Strukturer att utveckla för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: