Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsmall för omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2019-12-06 09:25 i Diamanten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och stimulera deras utveckling och lärande. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet samt förskolan ska ge barnen möjligheter att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

 

1. Undervisningsplanering för omsorg, utveckling och lärande

        

             Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 Vi använder oss ständigt av barngruppen för att föra arbetet vidare. Vi ser gruppen som en tillgång och tar vara på lärandet och     samspelet mellan barnen. Detta är ett demokratiskt arbetssätt som gör att vi i samarbete med barnen utformar vår utbildning. Vi har introducerat våra nya lärvännerna i avdelningen som tydliggör läroplanens mål. Då utmanas och utvecklas språket, matematik, kreativitet, bygg och konstruktion och mycket mer.

        

           Varför? (Syfte med undervisningen)                                                                                         

 Vi tror på det kompetenta barnet som genom uppmuntran och utmaningar kommer att utveckla en positiv syn på lärandet.  Vi sätter inte      mål om vad enskilda barnet skall lära sig, i stället ser vi den pågående processen som det viktigaste. Det är barnets nyfikenhet,  intressen    och upplevelser som skall vara grunden för lärandet

           

          Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barnens utveckling och lärande sker hela              tiden. 

            

       Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 Reflektionen tillsammans med barnen  pågår i alla rutinsituationen i förskolan. 

           

       För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

  För varje barn på Blåbärs avdelning oavsett ålder, kön, förmåga, religion osv.

       

       

            Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

   Förskolläraren ansvarar för planeringen för att säkerställa och alla pedagoger ska genomföra, dokumentera med mera. 

        

         Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

 

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

 

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

 

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: