Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning - Omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2019-12-06 09:46 i Allén Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Välkommen till Dibbers planeringsmall för undervisning! I Lpfö18 har ordet verksamhet ersatts av utbildning för att förtydliga vårt undervisningsuppdrag i förskolan. I skollagens första kapitel definieras utbildning som "den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål". Det innebär att undervisningen är en del av utbildningen. Undervisning i sin tur definieras i skollagens första kapitel som "sådana målstyrda processer (…) som syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden". Både mål och process är framåtskridande ord, därför behöver vi i förskolan, när vi gör undervisningsplaner, komma överens om vilka mål vi ska arbeta mot innan undervisningen genomförs. Därav är frågorna i Dibbers planeringsmall för undervisning uppbyggd i en specifik ordning. Under undervisningens genomförande och efteråt tittar vi på utbildningen och undervisningen och frågar oss "lär sig barnen det avsedda?" "vad behöver vi göra för att öka måluppfyllelsen?". Dessa frågor är en del av reflektion och analys i undervisningsprocessen. I planeringen av undervisningen ska vi också organisera så att barnens reflektioner blir en del av reflektionsmaterialet som sedan analyseras. Efter reflektion och analys finns "nästa steg", det finns med eftersom målstyrda processer i förskolan är utan slut, vi blir aldrig klara eller fulländande. Undervisningen är något som fortskrider under hela barnets förskoletid. Se skolverkets bild av undervisningsprocessen nedan. Bilden är i form av en cirkel som aldrig tar slut. Dibbers planeringsmall för undervisning är uppdelad i fyra steg: 1. Undervisningsplanering 2. Reflektion 3. Analys 4. Nästa steg Källa: Skollagen "Uppdrag undervisning" av Källhage och Malm

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

 

Undervisningsplanering - Omsorg, utveckling och lärande

 

Mål 

 

 • Vad ska läras ut? – Vi ska bidra till att barnen utvecklar förståelse för sig själv, människor och sin omvärld. Genom att vi ger barnen omsorg och trygghet, alla möjligheter för utveckling och lust till leka och lärande, så ger vi barnen en grund för i en utbildande och demokratisk miljö.  

 

 • Varför?

 

Förskolan lägger en viktig grund för barnens fortsatta utveckling när de går vidare till skolan.

 

Att göra barnen delaktiga i deras egen vardag på förskola, genom att läsa och lyssna till deras tankar, intressen, åsikter och idéer kan vi föra arbetet framåt. Barnen ska tillsammans med oss pedagoger bedriva ett undersökande arbetssätt där de är huvudpersonerna och vi medaktörer. 

 

 • Hur ska undervisningen genomföras?
 • Vi erbjuder olika skapande material där vi kan utmana barnens kreativa förmåga, förmåga att samarbeta, dela med sig, upptäcka och använda sig av varandras olika erfarenheter samt kompetenser. I skapandet uppmuntras också mångfald och oliktänkande. 
 • Att vi på olika sätt skapar förutsättningar för barnen att lyckas. Genom att finnas nära och uppmuntra, samt försöka visa att man tror på deras förmåga som gör att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. 
 • Vi läser böcker med olika budskap i både större och mindre grupper. Böckernas innehåll diskuterar och reflekterar vi kring tillsammans med barnen. 
 • Sång, rim och ramsor är dagliga inslag i verksamheten.
 • Vi använder matematiska begrepp och synliggör matematiken i barnens vardag. 
 • Utifrån barnens erfarenheter, behov och intressen stimulerar samt utmanar vi barnen i riktning mot målen i läroplanen. Detta görs genom lek, miljö och material i samspel med andra barn samt pedagoger. 

 

 

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • När vi läser och medvetet använder innehåll, samtal och reflektion för att utveckla barnens olika förmågor. 

 

 • När vi medvetet förändrar miljöer utifrån barnens erfarenheter, behov och intressen.
 • När barnen reflekterar kring sitt eget samt andras lärande och själva visar eller beskriver saker de lärt sig.
 • När barnen använder språket för att kommunicera, argumentera och som ett verktyg för sitt lärande.
 • När barnen använder sig av och utforskar olika material samt tekniker. 

 

 

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

Alla barn på avdelningen.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Alla pedagoger bör ansvaret för att genomföra, dokumentera och undervisa med stöd av förskollärare.

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) Att vara lyhörda för barns intresse. Vi kommer använda lärvännerna för att samtala om likheter, olikheter och hur man är en bra kompis. Förskolan sätter grunden för barnens övergång vidare till skolan.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: