Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning - Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2019-12-06 09:47 i Allén Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Välkommen till Dibbers planeringsmall för undervisning! I Lpfö18 har ordet verksamhet ersatts av utbildning för att förtydliga vårt undervisningsuppdrag i förskolan. I skollagens första kapitel definieras utbildning som "den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål". Det innebär att undervisningen är en del av utbildningen. Undervisning i sin tur definieras i skollagens första kapitel som "sådana målstyrda processer (…) som syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden". Både mål och process är framåtskridande ord, därför behöver vi i förskolan, när vi gör undervisningsplaner, komma överens om vilka mål vi ska arbeta mot innan undervisningen genomförs. Därav är frågorna i Dibbers planeringsmall för undervisning uppbyggd i en specifik ordning. Under undervisningens genomförande och efteråt tittar vi på utbildningen och undervisningen och frågar oss "lär sig barnen det avsedda?" "vad behöver vi göra för att öka måluppfyllelsen?". Dessa frågor är en del av reflektion och analys i undervisningsprocessen. I planeringen av undervisningen ska vi också organisera så att barnens reflektioner blir en del av reflektionsmaterialet som sedan analyseras. Efter reflektion och analys finns "nästa steg", det finns med eftersom målstyrda processer i förskolan är utan slut, vi blir aldrig klara eller fulländande. Undervisningen är något som fortskrider under hela barnets förskoletid. Se skolverkets bild av undervisningsprocessen nedan. Bilden är i form av en cirkel som aldrig tar slut. Dibbers planeringsmall för undervisning är uppdelad i fyra steg: 1. Undervisningsplanering 2. Reflektion 3. Analys 4. Nästa steg Källa: Skollagen "Uppdrag undervisning" av Källhage och Malm

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 Undervisning - Barns delaktighet och inflytande

 

Mål 

 

  • Vad ska läras ut?

 

Barnens delaktighet och inflytande i sin egen vardag, likvärdighet/jämställdhet, demokratiskt tankesätt och social utveckling.

 

·        Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 

 

 

  • Varför?

 

               Vårt mål är att varje barn ska få möjlighet att göra olika val under dagen och att vi tar tillvara på barnens tankar och visat intresse. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska lära sig vikten av respekt för varandra och för miljön.

 

            Vi uppmuntrar barnen att våga ta för sig, parallellt med att visa andra hänsyn. Att vilja, våga och kunna! Vilket i slutändan ska leda till ökat självförtroende och självkänsla.

 

 

 

  • Hur ska undervisningen genomföras?

 

Barnens intressen och behov utgår vi ifrån när vi planerar och skapar aktiviteter, utvecklar miljön och anpassar undervisningen.  Barnen får möjlighet att lära sig grunden till att utveckla sin egen förmåga och att ta ansvar för egna handlingar och för förskolans miljö. Det främjar samspelet och är en grundläggande förutsättning för att samspelet ska fungera. Det är också viktigt att varje barn får möjlighet till individuell utveckling och lärande. Vi arbetar dagligen i mindre grupper.

 

Vi kommer att arbeta utifrån våra lärvänner när vi har olika aktiviteter och utöver de kommer vi att arbeta med samspel utifrån ”Tio kompisböckerna”, ”Drömmen om det goda”, Barnkonventionen, IKT samt normkritisk litteratur.

 

 

 

  • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 

Arbetet i barngruppen dokumenteras av pedagogerna tillsammans med barnen genom olika kreationer, foto, video, textinsamling. Dokumentation sker även på Unikum, samt genom barnens lärloggar utifrån vilket lärande som har utvecklats under processens gång.

 

  • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

För alla barnen på avdelningen/förskolan.

 

 

 

  • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
    Alla pedagoger bör ansvaret för att genomföra, dokumentera och undervisa med stöd av förskollärare.

  • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  •  Att vara lyhörda för barns intresse. Förskolan sätter grunden för barnens övergång vidare till skolan och vi sätter grunden för övergången mellan ”småbarns-avdelning” till ”storbarns-avdelning”.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: