Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2019-12-06 10:21 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi på näckrosen ska lära våra barn gemensamma regler och rutiner, normer och värden, skapa en trygg grupp där alla känner delaktighet, gemenskap, och samhörighet. samt introducera begreppet respekt vad gäller kultur, religion mm vi jobbar för att alla våra barn ska känna sitt egenvärde, motverka kränkningar vi arbetar mot målet att vår verksamhet ska genomsyras av empati, omtanke och medkänsla .

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Empati bemötande ,regler och rutiner och förhållningssätt gentemot varandra.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Skapa förutsättningar och en grund för att barnen i en framtid ska kunna  bli  med kännande individer.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?
 • Vi använder oss av barnkonventionen ,våra kompis böcker Lärvänner. Drömmen om det goda samlingar ,sagostunder Rum i rummen med olika aktiviteter. Styrda lekar och fri lek. Gemensamma aktiviteter med andra avdelningar.  
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  i vår samling ,i mat situationen ,i språkstunden i lärloggarna.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

       För våra barn i verksamheten,

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  All personal i förskolan ska före gå med gott exempel... Dokumentationen utförs av personal på av delnigen.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   Utmana barnen vidare insperera till nya kunskaper. Alla barn ska få en anpassad utbildning utifrån sina förusättnigar.

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: