Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering svenska 3

Skapad 2019-12-06 10:30 i P A Fogelströms gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska som andraspråk

Innehåll

Svenska 3

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

·         Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.

·         Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.

·         Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.

·         Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.

·         Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.

·         Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

 

Övergripande planering i sv3 kopplat till centralt innehåll

Moment I – Kommunikation och retorik – argumenterande tal och PM en text av vetenskaplig karaktär. Tema: dödssynder (v. 35-45) - Läskurs 1: Ondska

Vad?

Ge eleverna redskap för att uttrycka sig argumenterande i tal och få en förståelse för texter med vetenskaplig karaktär och kunna bygga upp en text av vetenskaplig karaktär.

Läskurs 1 utifrån dödssynderna.

Hur?

Grupparbete utifrån nyheter kopplade till dödssynderna. Rollspel – försvarstal i grupp med några opponenter, bearbetning av texter och tv-program, radiotal etc… Skrivprocess.

 

Nyckelord

Dödssynder, logos, patos, etos, olika argument, stilfigurer, utredande text osv..

 

Varför? – centralt innehåll

Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd för planering och utförande samt som redskap för analys.

 – Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.

 – Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.

 – Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.

 

Utvärdering

 

 

Moment – Nationella provet – skriftligt pm och muntligt argumenterande (v.46-50)

Vad?

Ett pm och individuella argumenterande muntliga tal utifrån språkhistoria detta läsår.

 

Hur?

Skriver ett prov på provtillfälle och håller muntliga tal efter att vi diskuterat ämnet, tagit upp någon text/texter i häftet och repeterat retoriska medel inför talet.

 

Nyckelord

Retorik – logos, etos, patos och utredande text, källhantering, referatmarkörer,

 

Varför? – centralt innehåll

Skolverket pröva nationellt kunskaper i vetenskapligt skrivande och muntlig argumentation.

 

Utvärdering

 

 

 

 

Moment II – Epokstudier och bokdiskussion ur läskurs 2 –  vi tar upp realismen, naturalismen men främst modernismen och behandlar textutdrag, ser film etc..(v. 47-52) Läskurs 2: Intertextualitet

Vad?

Genomgång av och repetition av litterära begrepp. Stilstudier av olika berättartekniska grepp inom främst modernismen.  Textläsning av utdrag.

Läskurs 2

Hur?

Småövningar av stilar… Stilstudier av texter och film kopplat till epoken – modernismen. Läsa utdrag och besvara frågor och se en film där dramaturgin diskuteras. Läser bok 2 och diskutera/loggar om.

 

Nyckelord

Litterära begrepp såsom automatikskrift, dubbelbottnade texter, sinnesintryck, bruten kronologi, skiftning av berättarperspektiv, tema, motiv, vändpunkt osv..

 

Varför? – centralt innehåll

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.

 – Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.

 

Utvärdering

 

 

 

Moment III – Litteraturvetenskaplig analys –  (v. 4-13) Läskurs 3: Intertextualitet

Vad?

Genomgång av och repetition av litterära begrepp. Jämföra två romaners intertextualitet utifrån vissa aspekter och tolka. Skriver analys eller essä.

Läskurs 3

Hur?

Epoken samtidslitteratur och genomgång av vetenskapliga teorier. Eleverna får även med sig skönlitterära begrepp som de använder då de skriver logga om bok 3. Vi skriver gestaltande och läser två kortare texter som har intertextualitet och ta upp beröringspunkter och studera formen analys men främst essä.

 

Nyckelord

Litterära begrepp såsom automatikskrift, dubbelbottnade texter, sinnesintryck, bruten kronologi, skiftning av berättarperspektiv, tema, motiv, vändpunkt osv..

 

Varför? – centralt innehåll

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.

 – Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.

 

Utvärdering

 

 

 

Moment IV – Lyrikstudier kopplat till Poetry slam, brandtal, författarporträtt likt en hyllning -  (v.14-19)

Vad?

Olika nordiska lyrikers dikter, som driver en kamp, eleverna läser och skriver tal och håller muntliga tal eller gör filmer – författarporträtt. Analys av retoriska medel.

Lyrikhäfte

Hur?

Genomgång av tal utifrån olika personligheter som eleverna analysera – tid, tradition, temperament – muntliga presentationer

 

Nyckelord

 

 

Varför? – centralt innehåll

Eleverna arbetar med den retoriska processen, analysera retoriska medel och lär känna arbetssättet och dess begrepp – fördjupa sig i författarporträtt.

 

Utvärdering

 

 

 

Moment V – Språkhistoria (v.19-22)

Vad?

Genomgång av språkets historia och ursprung. Arbeta med

 

Hur?

Genomgångar och muntliga delar. Diskussion om påverkan etc.. E. ett mindre prov

 

Nyckelord

Språkstam, utdöende språk, arvord, urnordiska, runsvenska, fornsvenska, nysvenska, nusvenska

 

Varför? – centralt innehåll

·         Bli medvetna om hur språket har förändrats och vad som påverkar ett språk och varför.

·          Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

 

 

Utvärdering

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: