Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2019-12-06 12:06 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Att läsa och skriva argumenterande texter är någonting man arbetar med i flera ämnen både i grundskolan och på gymnasiet. I detta moment ska vi lära oss hur man bygger upp en argumenterande text för att slutligen skriva en debattartikel.

Innehåll

Arbetsgång:

 • Läsa och analysera olika argumenterande texter
 • Uppbyggnaden och språket i en debattartikel 
 • Citat och referatteknik
 • Träna på ovan nämnda delar
 • Skriva en egen argumenterande text - under skoltid

Läromedel:

 • Spegla språket 8 s. 38-45, 128-136, 177-190
 • Kopierat material

Tidsplanering:

Vi kommer arbeta med arbetsområdet fram till vecka 50/51.

 

Skriva en argumenterande text

Din debattartikel ska innehålla följande: 

 • en rubrik
 • en inledning med bakgrund och tes
 • argumentation och ev. motargument som du bemöter
 • avslutning, där du upprepar din tes
 • namn
 • källhänvisningar och källförteckning

Tips ta hjälp av skrivmallen som finns i Spegla språket s. 190

 

Vi kommer arbeta så här kring själva skrivuppgiften:

- brainstorma kring ämnen

- planering av manus - under ett antal lektioner, du får en stödmall som du tar med till skrivtillfället.

- skriva - under ett längre sammanhängde tillfälle i skolan, debattartikeln skrivs i Digiexam

- ev. bearbetning efter respons beroende på tidsåtgång - för att fortsätta utvecklas i skrivandet och lära mer

Uppgift:

Dagens unga har fått ett oönskat arv från tidigare generationer; klimatförändringarna. Klimatfrågan är en del av dagens samhällsdebatt. Det behövs snabba åtgärder för att den globala uppvärmningen inte ska fortsätta skena. Det är dagens vuxna och tidigare generationer som bidragit till dagens situation, och det är den unga generationen som får ärva denna problematik. 

 

Svenska Dagbladet vill höra ungdomars åsikter kring klimatförändringarna och om det hot en alltför varm jord kan innebära. Du vill delge dina åsikter och påverka hur viktigt det är att samhället tar det här på allvar. Du ska därför skriva en argumenterande text och debattera om att klimatförändringarna måste tas på allvar. Mottagaren är ungdomar i din egen ålder.  Tänk på att välja ett ämne som du är engagerad i och kan mycket om. Då blir det lättare att skriva artikeln och övertyga läsarna om att din tes stämmer.

 

Bedömning

Bedömning av din debattartikel sker enligt matrisen nedan.

  

Lycka till!

Ulrika 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Matris: skriva argumenterande text

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som ett debattinlägg.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som ett debattinlägg.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som ett debattinlägg.
Innehåll
Diskussionen är enkel men elevens åsikt framgår. Åsikten stöds med minst ett argument.
Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt framgår tydligt. Elevens argument fördjupar/utvidgar diskussionen.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och elevens åsikt framgår tydligt. Argumenten är välvalda och hänsyn tas till eventuella motargument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar debattinlägget t.ex. genom retoriska frågor. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar debattinlägget väl t.ex. genom retoriska stilmedel och formella uttryck. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: