Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolan och hem

Skapad 2019-12-06 13:05 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi har öppet kommunikation under hämtning och lämning.Vi bemöter på ett respektfull sätt.Vi vill skapa ett samarbete mellan förskola och hem.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,
 • • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Vårdnadshavare har blick i sitt barns utveckling med till tillgång till unikum och utveckling samtal.Samarbetet mellan pedagoger och vårdnadshavare är en mycket viktig del för barnens bästa.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Vi har en daglig kontakt vid hämtning och lämning.Vi uppmuntrar föräldrarna att svara på den föräldrarna att svara på den föräldraenkät som skickas ut en gång per år, för att ta del av deras åsikter.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • För alla förskolebarn och vårdnadshavare.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Alla i arbetslaget ansvarar för genomförande.
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 •  

  Vi måste ger tydlig information för inskolning. Pedagogerna skulle vara lyhörda, närvarande och flexibla utifrån barnens individuella behov samt föräldrarnas önskemål. Vi strävar efter trygga  och nöjda barn och vårdnadshavare.

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: