Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg,utveckling och lärande

Skapad 2019-12-06 13:10 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
På näckrosen vill vi att barnen ska få en förståelse att arbeta enskilt och i grupp. Hantera konflikter 0ch ta ansvar för gemensamma regler. VI vill erbjuda barnen en lärorik miljö där de kan utveckla sin nyfikenhet och kreativitet.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering

 • samarbete, hantera konflikter,fungera enskilt och i grupp ta ansvar för gemensamma regler, förstå rättigheter och skyldigheter, skapa nyfikenhet, möjlighet till kreativitet, inspirera till lust att leka och lära.
 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • skapa förutsättningar att växa upp till en ansvarstagande och självständig person som kan se sin kreativa och skapande förmåga som tillgång och vill fortsätta att lära sig nya saker.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • genom att erbjuda barnen delaktighet i våra dagliga rutiner och aktiviteter,  inspirera och använda oss av olika material och pedagogiska läromedel.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
 • I den gemensamma samlingen och i för den speciellt avsatta stunder när så behövs. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • För barnen i vår verksamhet.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Pedagogerna på avdelningen.
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • att inspireras att ta vara på den kreativa förmågan, och vilja utvecklas och lära sig nya färdigheter.

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: