Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd - svenska

Skapad 2019-12-06 16:22 i Rävlanda skola Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 9
Under skolår 1 kommer du att få genomföra Skolverkets bedömningsstöd i svenska.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Att följa upp dina kunskaper i läsutveckling i skolår 1. 

Att ge din lärare stöd för bedömningen om du når kunskapskraven för läsförståelse i skolår 1. 

Att stödja din lärares bedömning av om du är i behov av extra anpassningar eller om du har kommit längre i din kunskapsutveckling och är i behov av ytterligare stimulans. 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få genomföra bedömningsstödet tillsammans med din lärare och i närvaro av dina vårdnadshavare i samband med inskolningssamtalet. Vid behov av uppföljning av bedömningsstödet kommer detta att ske enskilt med din lärare under skoltid. 

Det här ska du lära dig

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

 

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att svara på de frågor som din lärare ställer till dig då bedömningsstödet genomförs. 

Matriser

Bedömningsstöd svenska, läsa 1-3

Avstämning A
Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning
Avstämning C
Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter,
är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning,
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin
Eleven urskiljer ord i meningar,
läser enkla meningar med flyt,
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord,
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin,
stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang,
Eleven korrigerar sig själv vid behov,
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning,
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov,
Eleven läser elevnära faktatexter samt beskriver innehållet muntligt,
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa,
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor,
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återberättar handlingen muntligt,
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: