Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och samband, åk 6

Skapad 2019-12-07 16:45 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Matematik Klass 6, Höstterminen 2015/Vårterminen 2016.
Grundskola 6 Matematik
Under detta arbetsområde kommer vi att lära oss att förenkla olika uttryck med bokstäver. För att sedan lära oss om olika metoder för att lösa enkla ekvationer. Vi kommer att se på hur mönster i olika talföljder kan konstrueras, beskrivas och uttryckas samt lösa problem.

Innehåll

 

 

Lgr 11, del 1 och 2

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

 

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • Arbeta enskilt och med andra, med läromedlet Prima Formula åk 6, kapitlet Algebra och samband.
 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt med rutinuppgifter och problemlösning.
 • Träna oss på att bedöma om den redovisade uppgiften är rimligt löst, i annat fall kommer vi med förslag på alternativa tillvägagångssätt och tränar då på att vara aktiva i diskussionen samt att komma med olika lösningsförslag som vi sedan kan arbeta vidare med.
 • Arbeta med E-P-A (enskilt-par-alla), med aktiviteter och problemlösning.  
 • Gå igenom olika strategier vid problemlösning.
 • Kommunicera matematik och träna oss på att använda matematiska begrepp.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Problemlösning
 • Formulera och lösa matematiska problem, genom att använda strategier vid problemlösning i vardagliga situationer.
Använda matematiska begrepp
 • Använda matematiska begrepp för att jämföra tal i decimala och binära talsystem.
Välja och använda metod
 • Använda matematiska metoder för lösa enkla ekvationer, upptäcka mönster och se samband.
 • Använda matematiska metoder för att tolka och förenkla uttryck med bokstäver. 

Problemlösning

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt välja lämpliga strategier och metoder.

Samtal och redovisningar

 • Hur väl du kan föra och följa ett matematisk resonemang vid ett matematiskt problem. Alltså hur väl du bidrar till samtalet och lösningen på problemet genom att diskutera och ställa frågor samt funderar om resultatens rimlighet.

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar aktivt på lektionerna och arbetar med dina uppgifter i boken.
 • Du deltar aktivt vid problemlösning och diskussion och bidrar till att ge något förslag på lösning.
 • Du efter grundkursen gör en diagnos och provet som vi kommer ha i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: