Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hoppet 2 planering

Skapad 2019-12-09 06:42 i Bergsvägen Stenungsund
Förskola
Planering

Innehåll

https://stenungsund.se/images/18.55fe0ff215063fb1ffb14b4/1497357674596/Stenungsunds-kommun_horistontell_RGB.jpg

 

 

 

 

Aktionsforskning 

Systematiskt kvalitetsarbete i Stenungsunds kommun 

Läsår ht-19 

 

 

Förskolans prioriterade mål: 

 

Skapande verksamhet

Flerspråkighet

SAMSYV

Grön flagg

Likabehandlingsplanen 

Aktionsforskning – Hur kan vi förändra lärmiljön inne på Hoppet? 

 

 

 

         

Unikum: planering 

2.Vart ska vi? 

Förskolans läroplan (Lpfö/18)

1) Likabehandlingsplan 

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.” 

 

2) Flerspråkighet

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer. Av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk framgår att de nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samerna är även ett urfolk. Av språklagen (2009:600) framgår att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

 

3) Grön flagg

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

 

4) SAMSYV

”(Förskolan) ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.”  (…) ”Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar.”

 

5) Skapande verksamhet (inomhus)

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

 

6) Aktionsforskningsfråga: Hur kan vi förändra lärmiljön tillsammans med barnen inne på Hoppet? 

Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lek mönster och val av aktiviteter. ”

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

Med skapande verksamhet som metod vill vi 1) utveckla barnens kunskaper om normer och värden i praktiken och utveckla barnens sociala samspel och kamratrelationer, särskilt eftersom mer än halva barngruppen var ny i början av terminen. 2) Vi vill öka barnens förståelse kring värdet av att kunna flera olika språk, och också utvidga barnens kunskaper om och i olika språk, bokstäver och grammatiska system. Detta gör vi genom att sjunga sånger på olika språk, läsa böcker på olika språk och lyssna på digitala sagor på olika språk. Inne på avdelningen finns olika språk och språksystem tydligt synliga. 3) Vi vill öka barnens kunskaper om plast- och papperssortering genom Sopmonsterna Pappis och Plastis. 4) Genom sagor, berättande och lekande dramatisering med utklädningslådan vill vi öka barnens kunskaper om olika yrken, deras namn och deras funktioner. 5) Förutom att lekande, dramatiserande, sång, pyssel med färg och form och rytmik är självständigt stående moment i utbildningen, använder vi oss också av skapande verksamhet som metod för att kunna genomföra de prioriterade målen för terminen. 6) Aktionsforskningsfrågan handlar om att förändra inomhusmiljön tillsammans med barnen, särskilt sedan avdelningen var nyrenoverad i början av terminen. 

Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

Vår aktionsforskningsfråga för terminen har varit: ”Hur kan vi förändra lärmiljön tillsammans med barnen inne på Hoppet?”

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

Alla områden ska planeras, genomföras, dokumenteras och utvärderas. 

 

3.Hur gör vi?

Process

Vi såg i början av terminen att barnen visade stort intresse för avdelningens nya lokaler och material, men också intresse för att själva möblera om och testa nya lösningar inom ramen för deras lek. Många av de barn som tidigare gått på Hoppet efterfrågade också särskilt material som de saknade eller tyckte låg på fel plats. Det blev en naturlig väg att gå i början av terminen att tillsammans med barnen bestämma utformning av lokaler och material.  

 

Planera och motivera aktion

Vi tänkte oss tre större aktioner där barnen fick vara delaktiga. 1) Barnen flyttade hemvrån ut i storarummet. 2) Barnen gjorde om lilla rummet till pysselhörna. 3) Barnen bestämde att läspölen skulle vara kvar i biblioteket, och att ridåer och gardiner skulle vara roliga att sätta upp tillsammans med ljusslingor så att det blev en mysig hörna att läsa i. 

 

Resonera kring valda verktyg i processen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: