Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2019-12-09 11:34 i Ankarskolan Varberg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I en allt mer global värld spelar ekonomin en stor roll. Du kommer under arbetets gång få lära dig mer om olika ekonomiska system, konjunkturskiftningar, finans- och penningpolitik samt hur man kan mäta välstånd i ett land.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Det innebär att du under arbetsområdet ska utveckla dina tankar kring;

 • globaliseringens för och nackdelar
 • hur konjunkturer i ekonomin påverkar individen och samhället
 • olika ekonomiska system
 • utbud och efterfrågan, fri konkurrens och hinder för fri konkurrens
 • finans- och penningpolitik
 • hur man kan mäta välstånd i ett land

Koppling till läroplanen

ur centralt innehåll

Samhällsresurser och fördelning

 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer tillsammans titta på hur olika ekonomiska system kan se ut.

Vi kommer arbeta med utbud/efterfrågan och jämnviktspris samt vad som kan sätta den fria konkurrensen ur spel.

Vi kommer prata om hög- och lågkonjunktur samt vad staten kan göra för att motverka för höga kulla och djupa dalar.

Vi kommer prata om globalisering, hur man kan mäta välstånd och hur olika det ser ut i världen.

Du kommer få arbeta med uppgifter kring ovanstående.

Bedömning - vad och hur

Dina inlämningar av de uppgifter vi arbetar med kommer ligga som underlag för bedömningen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: