Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Skapande

Skapad 2019-12-09 11:58 i Färglådan Österåker
Förskola
Under december arbetar vi på Förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln med temat Skapande

Innehåll

 Bakgrund: 

På förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln arbetar vi efter en årscykel där målen i läroplanen (Lpfö18) delats in i olika temaområden över året. Alla pedagoger arbetar med samma målområden/teman under cykelns gång för att skapa sammanhang och en röd tråd i utbildningen och den dagliga undervisning. Den cykliska planeringen gör att vi arbetar aktivt med våra styrdokument och metodiskt följer vårt uppdrag. Detta arbetssätt säkerställer även att vi arbetar mot varje enskilt mål och att varje barn ges möjlighet att utveckla förståelse, förmågor och intressen i enlighet med vårt uppdrag i Lpfö18.

Språk och kommunikation utgör bas i undervisningen då vi anser det vara en viktig förutsättning för vidare lärande. Därutöver arbetar vi med fokusområden såsom: Normer och värden, Social kompetens, Inflytande och delaktighet, Naturkunskap och teknik, Matematik, Skapande, Hälsa och rörelse, Lek samt Helhet och allsidighet. 

 

Temats Syfte:

Skapande känns naturligt nu i juletid då det traditionsenligt blir en del skapande inför denna högtid. Vi vill ge barnen förutsättningar att arbeta både genom att följa en instruktion och mall såväl som att vara kreativa och skapa fritt. 

Vi upplever att det är bra för våra barn att ha en målbild då vi vet att barn med språkstörning oftare har svårt med föreställningsförmågan/ att föreställa sig ett färdigt objekt och därmed ha en plan i sitt skapande. Att starta upp/planera, stegvis utföra och slutföra ett projekt är något vi ser att barnen behöver få möjlighet att öva.

Skapandet innefattar inte bara konstruktion utan innefattar också sång, dans och sagoberättandet. 

 

På Språkförskolan Penseln har vi valt att arbeta med

Skapande kopplat till teknik och jul/vinter. 

Vi började med att göra egna träsnurror med syftet att att koppla ihop skapande och teknik. Barnen fick själva och med stöd tillverka enkla träsnurror som de sedan kunde använda i lek och eget utforskande. Varför snurrar de olika bra, hur lång pinne är bäst, hur får man till en bra spets att snurra på, hur ser vårt ritade mönster ut när snurran roterar?

Vi har gjort en talrad med nedräkning fram till jul. Varje veckodag får barnen en ledtråd till ett föremål som i slutet av veckan ska bli ett litet skapandeprojekt. Första veckans miniprojekt blev Rudolf med röda mulen. 
Ni kan se barnens skapande projekt på processväggen inne på avdelningen. 

 

Utbildning - Undervisning

Vilka metoder, arbetsätt och strategier använder vi oss av 

Inom skapande planerar vi aktiviteter och material som kan locka barnen att våga prova. Vi arbetar med mallar för att ge barnen möjlighet att träna sig i att jämföra, planera, ta instruktioner och följa en färdig mall.

Tanken är att genom att följa en mall kan barnen lära sig tekniker och strategier som de sedan kan använda i eget skapande. 

Vi erbjuder fritt målande vid stafflierna i ateljén.

Andra estetiska former såsom dans och sång återkommer i utbildningen. Just nu är det sång och dans/rörelse till julsånger och björnstammens pausgympa till exempel.

 

 Hur utmanar vi barnens språkliga och kommunikativa förmåga i temat Skapande

Dagliga samlingar där alla barn ges möjlighet att tänka, gissa reflektera över dagens ledtrådar. Vilket föremål kan det vara. Ibland tar vi hjälp av inte bara ledtrådar utan även känselpåsar där barnen kan känna på föremålet med händerna för att få enkänsla av föremålets form och egenskaper, såsom liten, stor, lång, hård, mjuk, luddig..

Genom att samtala kring det vi gör när vi skapar. Hjälper barnen att sätta ord på det dom gör.

Hur synliggör vi temat i lärmiljön

Genom att erbjuda barnen  material för skapande  och utforskande

Dokumentation av processer/aktiviteter på väggarna 

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga

Genom dagliga samtal/dialoger med vårdnadshavarna där vi berätta vad vi gör/har gjort

Unikum

Utvecklingssamtal

 

Utvärdering och analys

Hur utvärderar och analyserar vi utbildningen och den undervisning vi planerat och bedrivit i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor och kunnande i förhållande till målområdet  

Genom reflektioner och utvärderingar med barnen och arbetslaget

Genom observationer av barnen i både planerade och fria aktiviteter

Dokumentation i Unikum och på våra avdelningar används som en del i utvärdering och analys

Vi kopplar undervisning och aktiviteter till de lotusdiagram som ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete

 

Hur arbetar vi rent praktiskt med undervisning utifrån läroplansmålen i temat Skapande

Mål  enligtLpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Hur arbetar vi med detta mål i utbildningen

 

Vi erbjuder fritt målande vid stafflierna i ateljén.

 

 

Andra estetiska former såsom dans och sång återkommer i utbildningen. Just nu är det sång och dans/rörelse till julsånger och björnstammens pausgympa till exempel.

 

Undervisningstillfällen i liten grupp  där vi samtalar om det vi gör, vilka strategier vi använder och våra färdiga projekt.

 
 • fantasi och föreställningsförmåga

I undervisningen använder vi mallar för att ge barnen möjlighet att träna sig i att jämföra, planera, ta instruktioner och följa en färdig mall.

Syfte: Tanken är att genom att följa en mall kan barnen lära sig tekniker och strategier som de sedan kan använda i eget skapande. 

 

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga

Inom skapande planerar vi aktiviteter och material som kan locka barnen att våga utforska och prova.

 

 • förmåga att bygga skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

Vi erbjuder skapande i olika former och material för att barnen ska få möjlighet att erfara olika tekniker att konstruera och skapa i förhållande till materialet egenskaper och målresultat.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: