Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder

Skapad 2019-12-09 20:25 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Hur sprids värme? Hur mycket energi går det åt att värma upp olika material? Hur fungerar ett kylskåp? Det är exempel på frågor vi ska få svar på i detta arbetsområde.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Temperatur är ju något vi ofta mäter det är viktig information om hur vi ska klä oss. Vi behöver veta hur olika material tål olika temperatur. Material som värms upp tar större volym och trycket ökar.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Du ska

 • kunna begreppen massa, volym och densitet
 • känna till hur värme påverkar atomers och molekylers rörelse.
 • känna till varför fasta ämnen, vätskor och gaser utvidgas när de värms upp.
 • förstå hur ovanstående påverkar hur vi t.ex. bygger broar och järnvägar.
 • känna till de 3 temperaturskalorna Celsius, Fahrenheit och Kelvin.
 • känna till historien bakom de 3 temperaturskalorna och var de används.
 • kunna omvandla temperaturer mellan de 3 skalorna m.h.a formler som vi lär oss använda.
 • känna till att vattnets densitet är störst vid + 4 C och vad detta får för konsekvenser.
 • kunna förklara hur värme sprids genom ledning, strömning och strålning.
 • kunna några exempel där olika ämnens volymökningar kan vara farliga.
 • kunna förklara varför t.ex vinterkläder, hus och fönster isolerar mot kyla.
 • känna till hur mörka resp. ljusa ytor reflekterar strålning
 • känna till hur en termos fungerar.
 • kunna förklara vad avdunstning resp. kondensation är för något.
 • kunna förklara i stora drag hur ett kylskåp, en frysbox samt en värmepump fungerar.
 • Tryck på fasta material, i vätskor och i gaser
 • Känna till hur lufttrycket förändras i atmosfären
 • Kunna enhet för tryck

Arbetssätt

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

 • Föreläsningsform 
 • Går genom fysikboken (spektrum: värme och väder).
 • Laborationer
 • Film.
 • Instuderingsuppgifter som görs både individuellt och i smågrupper.

Bedömning

Kunskaper visas muntligt, praktiskt och skriftligt vid diskussioner, frågeställningar, laborationer och prov.

Tidsplan : V48-3 

Prov v 3

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Baskunskaper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda ett naturvetenskapligt arbetssätt
Ställer enkla frågor till arbetsområdet värmelära. Deltar vid experiment.
Genomför experiment utifrån givna instruktioner.
Följer, planerar och genomför experiment. Drar enkla slutsatser.
Tolkar resultat och drar egna slutsatser.
Kommunicera
Beskriver och förklarar med ord och/eller bilder.
Ställer frågor om värmelära utifrån egna erfarenheter.
Beskriver och förklarar nya begrepp och symboler.
Kan tydligt redovisa och förklara uträkningar.
Argumentera och kritiskt granska
Framför sin åsikt utan att kunna motivera den.
Visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta.
Gör jämförelser och drar egna slutsatser med motivering.
Reflekterar och argumenterar för den egna åsikten. Motiverar sina värderingar och ställningstaganden.

Fy
Kunskapskrav fysik

Dessa förmågor har du visat under terminen

E
C
A
,
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: