Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och Gustav III:s tid

Skapad 2011-11-01 15:20 i Kompassenskolan Öckerö
Under 1700-talet händer det viktiga saker. Nya tankar och idéer sprids, människor är lite friare och de stora skeppen far till Kina. De första femtio åren förlorar kungen makt och landet styrs av riksdag och kungens råd. 1772 kommer Gustav III till makten som enväldig kung.
Grundskola 6 Historia Svenska
...

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Hi använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Hi kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
Hi reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
Hi använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Innehåll

Hi Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
Hi Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
Hi Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
Hi Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
Hi Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Hi Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
Hi Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
Hi Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
Hi Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
Sv Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
Sv Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
Sv Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: