👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2019-12-10 11:37 i Hammars skola Kristianstad
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med berättande texter i form av mysterium. Vi kommer att titta på hur en berättande text är uppbyggd med rubrik, inledning, problem, händelser som reder ut problemet, en upplösning och en avslutning. Vi kommer att träna på de språkliga dragen t.ex. adjektiv, liknelser, prepositioner, beskrivande verb, miljö- och personbeskrivningar. Arbetet kommer avslutas med att eleverna planerar och skriver en egen berättande text om ett mysterium.

Innehåll

 

Innehåll

Målen med området berättande text är:

 • Veta hur en berättande text är uppbyggd med inledning, serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas, samt en avslutning som knyter ihop berättelsen. 

 • Kunna använda de språkliga dragen för skapa levande miljöer och bygga upp spänning.

 • Kunna planera och skriva en berättande text i form av ett mysterium. 

 • Kunna sammanfatta olika texter t ex mysterier eller nyheter.

 • Kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

 • Kunna förbereda och genomföra en muntlig redovisning med inledning, innehåll och avslutning. Samt anpassa redovisningen till syfte och mottagare. 

 

 

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi diskuterar skrivregler, texttypens uppbyggnad och stil.

Du kommer att arbeta enskilt efter egen förmåga med uppgifter som är kopplade till bokens innehåll.

Du kommer att få samarbeta med klasskompisar för att diskutera och träna på olika stilistiska drag.

Vi ser på film eller klipp som är kopplade till området.

Läxor ges vid behov.

Bedömning

Jag bedömer fortlöpande under dessa veckor och elevernas resultat kommer synas på Unikum samt att de får återkoppling muntligt. 

Underlag för bedömning är:

Elevernas reflektioner och analyser i grupp och egna prestationer i helklass. 

Elevernas enskilda uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Zick Zack Skrivrummets skrivutvecklingsmatris: Berättande texter

Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Syfte
 • Sv
 • Sv
Jag tycker det är svårt att förstå varför det finns berättande texter.
Jag börjar förstå att man skriver berättelser för att underhålla och att de kan se olika ut.
Jag förstår att berättelser kan skrivas för att underhålla, undervisa, informera osv. och samtidigt ge läsaren möjlighet att använda sin fantasi. Jag kan anpassa texten till den genre vi arbetar med. Jag kan också anpassa min text efter den målgruppen jag skriver till.
Jag förstår att berättelser kan skrivas med olika syften och att läsarna tolkar berättelser på olika sätt. Jag kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån den genre vi arbetar med och målgrupp.

INNEHÅLL

Utvecklar
Befäster
Utvidgar
 • Sv  4-6
Min text är svår att förstå, det finns ingen röd tråd.
Min text går att förstå och den innehåller en enkel handling som följer en röd tråd.
Min text har ett ganska tydligt innehåll, med utvecklad handling och ”röd tråd”.
Min text har ett tydligt och för målgruppen intressant innehåll, med en väl utvecklad handling och tydlig ”röd tråd”.

STRUKTUR

Utvecklar
Befäster
Utvidgar
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Min text saknar tydlig struktur med rubrik, inledning, problem, lösning på problemet och ett avslut.
Jag har en ganska tydlig struktur med rubrik, inledning, problem, lösning på problemet och ett avslut.
Jag har en tydlig struktur där man enkelt kan hitta rubrik, inledning (när, var, vem/vilka), ett problem som stegras, en tydlig lösning på problemet och ett avslut.
Jag har en tydlig struktur där man enkelt kan hitta rubrik, inledning (när, var, vem/vilka), ett problem med detaljer som stegras, en eller flera tydlig lösningar på berättelsens problem och ett avslut som knyter ihop berättelsen.
Inledning:
Jag tar bara med delar av informationen och tänker att läsaren delar bakgrundskunskapen. Jag har inte med information om tid och plats.
Jag försöker att vägleda läsaren med enkla miljöbeskrivningar. Jag svarar till viss del på frågorna när, var, vem/vilka.
Jag beskriver tid, plats och personer med detaljer för att ge berättelsen ett sammanhang.
Jag försöker fånga läsaren, genom att använda mig av detaljer som skapar samband mellan miljön, huvudperson och andra personer som är viktiga för handlingen.
Komplikation:
Jag har med händelser men de leder inte till något problem eller avslut.
Jag har en inledande händelse som ett problem. Jag kopierar händelser från berättelser som jag själv läst.
Jag utvecklar handlingen genom att ha med mer än ett problem. Jag har inspirerats av berättelser som jag själv läst. Jag löser de problem som jag skapat.
Jag utvecklar min berättelse genom att skapa detaljer som förstärker mina problem. Jag lurar läsaren genom att låta handlingen ta ny vändning. Jag utvecklar och löser mina problem.
Avslutning:
Jag skriver en enkel avslutning, t.ex. ”Det var en dröm.”
Jag försöker skriva en avslutning och använder vanliga teman som t.ex. att det goda besegrar det onda.
Jag försöker sammanfatta och för berättelsen mot en upplösning. Jag visar att det finns ett samspel mellan berättelsens karaktärer.
Jag binder ihop mina problem och lösningar. Jag visar på samband mellan lösning, personer och miljö.

SPRÅKLIGA DRAG

Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Jag använder inte de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Jag använder några av de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Jag använder de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Jag använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Ordval och meningsbyggnad:
Mitt ordval är vardagligt/talspråk och meningsbyggnaden är svag.
Mitt ordval är för det mesta varierat och min meningsbyggnad fungerar. Jag använder mig ibland av adjektiv och beskrivande verb.
Mitt ordval är varierat och jag växlar mellan korta och långa meningar. Jag använder mig av adjektiv, adverb och beskrivande verb.
Mitt ordval är varierat och för att skapa spänning i berättelsen växlar jag mellan korta och långa meningar. Jag har valt mina ord noga och visar att jag vet hur man fångar läsaren med olika ordval. Jag använder mig av liknelser, adjektiv, adverb och beskrivande verb.
Första/tredje person:
Jag byter ofta från tredje person till första person.
Jag skriver konsekvent i första eller tredje person.
Jag anpassar perspektivet på ett ganska bra sätt.
Jag anpassar perspektivet på ett bra sätt.
Tempus:
Jag har vissa svårigheter att hålla ett bestämt tempus.
Jag håller mig i viss mån till ett och samma tempus.
Jag använder tempus korrekt.
Använder tempus korrekt och effektivt.
Sambandsord:
Jag använder några få enkla sambandsord, som t.ex. ”och, sen”.
Jag använder vanliga sambandsord som t.ex. ”för att, därför, så att”.
Jag använder svårare sambandsord som t.ex. ”även om, å andra sidan”.
Jag använder sambandsord på ett välutvecklat sätt, så att texten är lätt att följa och förstå.
Berättarteknik:
Min text innehåller inga eller få gestaltande beskrivningar eller berättartekniska grepp.
Min text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och en del berättartekniska grepp, som skapar spänning och väcker intresse.
Min text innehåller gestaltande beskrivningar av olika slag. Det finns olika berättartekniska grepp, som jag medvetet valt för att skapa spänning och väcka intresse.
Min text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av olika slag. Det finns också liknelser och metaforer. De berättartekniska knepen har jag medvetet valt.