Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prövning Hälsopedagogik

Skapad 2019-12-10 12:58 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Hälsa
Prövningsupplägg

Innehåll

Information angående prövning i kursen … 
 
Litteratur och material att använda: 

 • Hälsopedagogik av Tove Philips 

 • Källor hämtade från nätet 

 
I din prövning kommer följande uppgifter att ingå. 

 • Uppgift 1: Lagar, mål och regler som styr folkhälsoarbete 

 • Uppgift 2: Faktorer som påverkar hur vi presterar i arbetslivet/ samhället. 

 • Uppgift 3: Hur olika frisk- och riskfaktorer påverkar vår individuella hälsa. 

 • Uppgift 4: Egen planerad folkhälsoaktivitet. 

 
Datum för examination av prövning: 

 • Uppgift 1: 

 • Uppgift 2: 

 • Uppgift 3: 

 • Uppgift 4: 

 
Centralt innehåll 

 • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och ett internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. 

 • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. 

 • Innebörden av ett salugent förhållningssätt. 

 • Arbetes, arbetsmiljöns och fridens påverkan på människors hälsa. 

 • Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa. 

 • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress. 

 • Kriser och krishantering, internationell, nationell och lokal nivå. 

 • Kritisk bearbetning av information från olika källor. 

 • Inreaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. 

 
Kunskapskrav 

 

E 

C 

A 

Eleven beskriver översiktligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver eleven översiktligt folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individgrupp och samhällsnivå. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklara enkla samband och drar enkla slutsatser. 

Eleven redogör översiktligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete. 

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet. I arbetet söker och bearbetar eleven med viss säkerhet information från olika källor samt värderar dem med enkla omdömen. 

Eleven utvärderar uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdöme. utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterat eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. 

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor 

Eleven beskriver utförligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver eleven utförligt folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp och samhällsnivå. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dess i sitt arbete. 

Eleven planerat, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I arbetet söker och bearbetar eleven med viss säkerhet information från olika källor samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven utvärderar uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med vis säkerhet relevanta begrepp. 

Eleven diskutera utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. 

 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklara komplexa samband och drar välgrundade och  nyanserade slutsatser. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar med säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete. 

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förbygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I arbetet söker och bearbetar eleven med säkerhet information från olika källor samt värderar dem med nyanserade omdömen. 

Eleven utvärderar uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Prövningsuppgift 4 HP

 • Prövningsuppgift 3 Hälsopedagogik

 • Prövning 4 Hp

 • Prövningsuppgift 2 Hälsopedagogik

 • Hälsopedagogik , prövningsuppgift 3

 • Prövning Hälsopedagogik, uppgift 2

 • Prövning av Hälsopedagogik, uppgift 2

 • Prövning av hälsopedagogik, uppgift 1

 • Prövning i Hp

 • Uppgift i till HP

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: