Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelar

Skapad 2019-12-11 15:31 i Ättekullaskolan Helsingborg
Planering för höstterminens arbetsområde "Världsdelar" kring kartor, världsdelar, klimatzoner. Planeringen bygger på Lgr 11, centralt innehåll för år 5-6 i ämnena geografi, svenska
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk Geografi
Under höstterminen kommer vi att resa genom olika världsdelar så att du kan lära dig mycket mer om varje världsdel. Du ska på slutet kunna berätta om en av världsdelarna och vilka länder som finns i den delen. Du ska kunna berätta om de största städerna, länder, floder och berg. Dessutom ska du kunna använda kartboken och internet för att skapa egna faktatexter om världsdelen. Du kommer också att träna på att skriva tankekartor för att sedan göra en egen presentation av världsdelen i Classroom. Du kommer att redovisa din presentation och även ge respons på dina kamraters presentationer.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Innehåll

Arbetsområdet innehåller bl a detta ur det centrala innehållet:

Konkretiserade mål

Eleverna ska:

 • känna till och använda geografiska begrepp
 • känna igen hur världsdelarna ser ut och veta deras läge på globen
 • kunna viktiga geografiska platser i de olika världsdelarna, t ex länder, städer, hav, floder och bergskedjor
 • känna till de olika klimat- och vegetationszonerna i världen
 • kunna använda en kartbok/faktabok/dator, för att hitta information om en världsdel, land eller region
 • kunna göra en egen presentation utifrån informationssökning i några olika medier och källor
 • kunna illustrera dina texter så att ord och bild samspelar

Arbetssätt och undervisning

För att nå målen kommer vi att arbeta med kartkunskap. Vi kommer att läsa olika faktatexter. Vi kommer bland annat att arbeta med olika läromedel, ta del av olika faktafilmer, arbeta och diskutera utifrån dessa. Vi samlar in fakta, gör tankekartor, skriver "kladd" för att sedan sammanställa informationen i en presentation av världsdelen. Texterna illustreras med egna bilder.. Arbetet kommer att avslutas med en muntlig redovisning där du delger andra vad du lärt dig om världsdelen. 

Bedömning

Elevernas förmåga att:

 • med hjälp av kartor och andra källor undersöka omvärlden

 • föra resonemang kring olika källors användbarhet

 • bearbeta information - söka, samla och strukturera information

 • använda olika lässtrategier beroende på text

 • skriva olika slags texter om en världsdel med tydligt innehåll och väl fungerande struktur

 • illustrera texter med egna bilder så att bild och text samspelar

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Ge SvA
Världsdelar

Rubrik 1

Geografi, svenska,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
- med hjälp av kartor och andra källor undersöka omvärlden - föra resonemang kring olika källors användbarhet -Berätta om världsdelar, länder, städer, floder, berg och klimat
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor och begrepp, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor och begrepp, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor och begrepp, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Ny aspekt
- skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och i relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation
Ny aspekt
- bearbeta information - söka, samla och strukturera information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Ny aspekt
- illustrera texter med egna bilder så att bild och text samspelar
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: