Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-12-12 16:39 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Medeltiden - livet i Norden. Från Svea Rikes grundande och Nordens kristnande till Vasatidens början.
Grundskola 5 Historia
Under medeltiden var de allra flesta människor bönder men allt fler städer och borgar växte fram, och kyrkor spred sig över Norden. Begreppet medeltid betyder "tiden mellan" antiken och renässansen och kallas ofta på engelska "the Dark Age", den mörka tiden eftersom livet ofta var väldigt hårt och tufft. Längre ner i Europa brukar det räknas som att medeltiden varade ungefär år 500-1500 men här i Norden ansluter vi oss till medeltiden senare, ungefär runt år 1050. Det är tiden efter det, fram till det att Gustav Vasa blir kung över Sverige, som vi ska arbeta med i detta tema.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Genom undervisningen i ämnet historia ska; 

 • Du ska utveckla kunskaper om att det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid och också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska också utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift. Genom undervisningen får du också tillfälle att utveckla dina kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

påven, stormän, nunnor, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, munkar, fogde, de fyra stånden. 

Mål med temat "Medeltiden - livet i Norden"

Mål för arbetet med medeltiden 

Du ska kunna och ska känna till:

* Kyrkans betydelse och makt över folket.

* Vilka Birger Jarl, Magnus Ladelås, Magnus Eriksson, den heliga Birgitta, drottning Margareta, Erik av Pommern Engelbrekt Engelbrektsson var.

* Hur städer började växa fram och hur de såg ut och fungerade.

* Lag och ordning, brott och straff i samhället under medeltiden.

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Vad Hansan var och dess makt över handeln.

* Kalmarunionen

* Stockholms blodbad

* Digerdöden

Centralt innehåll

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration, medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Tidsbegreppet medeltiden och olika syn på dess betydelse
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.
 • Informationssökning i några olika medier och källor.

Arbetssätt

När vi jobbar med medeltiden kommer vi att arbeta med: att se filmer, läsa i läroböcker och arbeta med tankekartor, producera egna faktatexter samt andra texttyper, genomgångar och muntliga diskussioner och övningar.

Bedömning

Jag bedömer;

- Arbete i skrivhäfte, din användning av historiska begrepp och förmåga att resonera kring historiska händelser.

- I ett muntligt prov får du visa din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp. Du får även visa din förmåga att föra resonemang kring samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Kunskap om historiska personer och händelser och resonera kring deras betydelse, begreppsanvändning.
Du kan beskriva någon viktiga person och några viktiga händelser under medeltiden.
 • Hi  4-6
Du har baskunskaper om historiska personer och händelser under medeltiden.
Du har goda kunskaper om historiska personer och händelser under medeltiden.
Använda historiska begrepp och fakta för att kunna prata om de fyra stånden. Kunna jämföra stånden och resonera kring makt.
Du vet vad de fyra stånden är och vad som utmärkte dem och hur de levde i de olika stånden.
 • Hi  4-6
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett enkelt sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett utvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Kunskap om hur handeln påverkade samhället.
Du förstår hur handeln gick till på medeltiden och med vilka Sverige handlade med och vad vi handlade med för varor.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett enkelt sätt berätta om varför Hansan skapades och vilka varor vi handlade med.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett utvecklat sätt berätta om varför Hansan skapades och vilka varor vi handlade med.
Begrepp
Du använder begrepp på ett ganska bra sätt.
Du använder begrepp på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: